POSTĘP ROBÓT
 
 

Październik 2020

Zaawansowanie finansowe ogółem wg wystawionych PŚP (tj. z uwzględnieniem PŚP nr 19 za wrzesień 2020 r.): bez zaliczki wynosi 29,49%; z uwzględnieniem zaliczek – 39,49%.

 

1.1.1.  Roboty drogowe

a)      usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):

-        trasa główna strona prawa,

-        pas rozdziału,

b)      wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-        trasa główna strony lewa i prawa,

-        droga gminna przy WD-299,

-        drogi dojazdowe DD 24, DD 25, DD 31, DD 44

c)      budowa nasypów:

-        trasa główna strony lewa i prawa,

-        łącznica DLK-1,

-        draga wojewódzka nr 484,

-        drogi powiatowe nr 1500E i 1514E,

-        drogi gminne przy WD-297, WD-299, WD-300, WD-308,

-        drogi dojazdowe DD 08, DD 11, DD 17, DD 19, DD 20, DD 24, DD 25, DD 31, DD 36, DD 43, DD 44, DD 47,

d)      wykonanie górnej warstwy nasypu (GWN):

-        trasa główna strona lewa, km:

366+600 – 366+700,

370+010 – 370+080,

374+175 – 374+240,

374+270 – 374+450,

375+940 – 376+006,

-        łącznica DLK-1, km 0+670 – 0+750,

-        droga gminna przy WD-297, WD-299,

e)      zasypki pasa dzielącego i poboczy:

-        trasa główna, km:

354+000 – 358+000,

359+100 – 359+650,

f)       zbrojenie skarp geosiatką poliestrową:

-        droga gminna przy WD-312,

g)      wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

-        trasa główna, km:

359+990 – 361+100, strona lewa,

365+145 – 365+220, strona prawa,

-        pas rozdziału, km:

365+290 – 365+450,

366+650 – 367+500,

-        DD32 km: 0+000 – 0+250,

-        DD44 km: 1+700 – 1+887,

h)      ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego na miejscu spoiwem hydraulicznym:

-        droga gminna przy WD-300, km: 0+000 – 0+075,

i)        warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego C1,5/2:

-        droga gminna przy WD-297, km 0+000 – 0+065, km 0+340 – 0+396,

-        droga dojazdowa DD 01, km 0+000 – 0+371,

-        droga dojazdowa DD 02, km 0+000 – 0+069,

-        droga dojazdowa DD 11, km 0+000 – 0+133,

-        droga dojazdowa DD 25, km 1+475 – 1+680,

-        droga dojazdowa DD 31, km 0+000 – 0+089,

j)        warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej:

-        trasa główna strona lewa, km 361+000 – 363+050,

k)      warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3:

-        droga wojewódzka DW 484, km 0+405 – 0+580, km 0+705 – 0+880,

-        łącznica DLK-1, km 0+000 – 0+375,

-        łącznica DLK-4, km 0+000 – 0+250,

-        łącznica DLK-5, km 0+075 – 0+308,

-        droga dojazdowa DD 07,

l)        warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego C5/6:

-        droga wojewódzka DW 484, km 0+580 – 0+720,

-        łącznica DLK-1, km 0+175 – 0+375,

-        łącznica DLK-2, km 0+070 – 0+163,

-        łącznica DLK-3, km 0+040 – 0+163,

-        łącznica DLK-5, km 0+000 – 0+309,

m)    warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki C5/6:

-        trasa główna strona lewa, km:

361+590 – 361+690,

362+175 – 362+650,

365+290 – 365+730,

374+370 – 374+550,

n)      warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki C8/10:

-        trasa główna strona lewa, km:

356+965 – 356+985,

358+280 – 358+750,

364+850 – 365+280,

369+600 – 369+950,

370+270 – 370+680,

371+010 – 371+920,

372+465 – 372+570,

373+030 – 373+680,

o)      warstwa wzmacniająca C3/4:

-        trasa główna strona lewa, km:

360+325 – 360+510,

360+950 – 361+000,

365+290 – 365+460,

p)      warstwa poślizgowa z powierzchniowego utrwalenia:

-        trasa główna strona lewa, km:

351+800 – 354+180,

q)      warstwy dolna i górna nawierzchni z betonu cementowego C35/45:

-        trasa główna strona lewa, km:

351+800 – 353+385,

r)       ekrany akustyczne:

-        wykonanie pali fundamentowych: EL03a, EL04a, EL04b, EL06a, EL06b, EL06c, EL07b, EL07c, EL07d, EL08a, EL08b, EL08c, EL08d, EL08f, EL08g, EL08h, EL09b, EL09c, EL16c, EL17a, EL17b, EL19a, EL21

(km 353+353 – 374+240).

1.1.2.  Roboty mostowe

WD-297:

a)      śrutowanie pod izolację z papy,

b)      montaż dylatacji modułowych.

 

WA-298:

a)      montaż desek gzymsowych,

b)      układanie krawężników,

c)      montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych.

 

WD-299:

a)      montaż belek w przęsłach: A-B, B-C, C-D, D-E,

b)      montaż łożysk na podporach w osiach A, E,

c)      montaż zbrojenia i betonowanie poprzecznic na podporach w osiach A, E,

d)      montaż zbrojenia i betonowanie ścianki zaplecznej oraz skrzydeł podpory w osi E.

 

WD-300:

a)      montaż zbrojenia i betonowanie ustroju nośnego.

WA-301:

a)      skuwanie betonu (otuliny) na poprzecznicach wzmacnianych,

b)      wykonanie zasypek za przyczółkami w osiach A, H,

c)      montaż zbrojenia i wklejanie prętów zbrojeniowych w zakresie wzmacnianych podpór (filarów) pośrednich,

d)      betonowanie wzmacnianych (poszerzanych) filarów D2, G,2, G3, G4,

e)      montaż łożysk na podporach w osiach A, H,

f)       zbrojenie i betonowanie ławy podpory w osi B, strona prawa,

g)      zbrojenie i deskowanie poprzecznic na podporach w osiach B, C, D, G (strona lewa).

 

PZDdz-6:

a)      układanie krawężników,

b)      montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych,

c)      montaż kotew ekranów akustycznych.

 

KP-302:

a)      betonowanie pochylni, strona prawa,

b)      montaż desek gzymsowych na schodni, strona lewa,

c)      betonowanie schodni, strona lewa,

d)      wykonanie nawierzchni chodników z żywic,

e)      montaż dylatacji modułowych.

 

WA-303:

a)      montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych,

b)      układanie krawężników,

c)      montaż desek gzymsowych,

d)      montaż kotew ekranów akustycznych.

 

WD-304:

a)      sprężenie ustroju nośnego,

b)      iniekcja kanałów z kablami sprężającymi,

c)      demontaż deskowania ustroju nośnego,

d)      wykonanie hydroizolacji płyty ustroju nośnego w obrębie kap chodnikowych,

e)      montaż zbrojenia i betonowanie ścianek zaplecznych,

f)       układanie krawężników przy kapach chodnikowych na ustroju nośnym,

g)      montaż zbrojenia kap chodnikowych,

h)      wykonanie zasypek pod płytę przejściową przy podporze w osi A,

i)        ułożenie betonu podkładowego pod płytę przejściową przy podporze w osi A,

j)        montaż zbrojenia płyty przejściowej przy podporze w osi A.

 

MA-305:

a)      montaż rur osłonowych do przeprowadzenia kolektorów pod płytami najazdowymi,

b)      montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych,

c)      montaż dylatacji modułowych,

d)      betonowanie wnęk dylatacyjnych,

e)      wykonanie stożków nasypowych.

 

WD-306:

a)      wykonanie hydroizolacji pod zabudowy chodnikowe,

b)      montaż zbrojenia kap chodnikowych,

c)      układanie krawężników,

d)      montaż desek gzymsowych,

e)      izolacja cienka przyczółków w osiach A i E.

 

WA-307:

a)      montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych,

b)      montaż dylatacji na podporze w osi B,

c)      montaż kotew talerzowych,

d)      montaż desek gzymsowych,

e)      wykonanie hydroizolacji płyt przejściowych,

f)       wykonanie zasypek płyt przejściowych,

g)      montaż elementów odwodnienia.

 

WD-308:

a)      betonowanie ustroju nośnego,

b)      betonowanie płyt przejściowych przy podporze w osi A,

c)      montaż dylatacji modułowych na podporach w osiach A, E.

 

WA-309:

a)      montaż rur osłonowych do przeprowadzenia kolektorów pod płytami najazdowymi,

b)      układanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe,

c)      montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych,

d)      izolacja cienka płyt przejściowych.

 

WD-310:

a)      montaż dylatacji modułowych na podporach w osiach A, E,

b)      montaż kotew talerzowych i zbrojenia oraz betonowanie kap chodnikowych,

c)      układanie krawężników,

d)      montaż desek gzymsowych.

 

PZDdz-4:

a)      montaż dylatacji modułowych na podporze w osi B,

b)      wykonanie hydroizolacji pod zabudowy chodnikowe,

c)      układanie krawężników,

d)      montaż zbrojenia kap chodnikowych,

e)      betonowanie wnęk dylatacyjnych na podporze w osi B.

 

MA-311:

a)      układanie betonu wyrównawczego pod płyty najazdowe,

b)      montaż zbrojenia i betonowanie płyt najazdowych,

c)      izolacje płyt najazdowych,

d)      montaż krawężników mostowych,

e)      montaż desek gzymsowych,

f)       montaż kotew i zbrojenia kap chodnikowych na płycie ustroju,

g)      wykonanie podbudowy betonowej na dojściach do kap chodnikowych.

 

PZDg-2:

a)      montaż zbrojenia, dozbrajanie poprzecznic SII i SIII,

b)      montaż zbrojenia płyty zespalającej SII i SIII,

c)      montaż dylatacji płyty pomiędzy SII i SIII,

d)      betonowanie płyty ustroju nośnego w zakresie SII i SIII.

 

WD-312:

a)      montaż sączków i wpustów,

b)      montaż zbrojenia i betonowanie płyty ustroju nośnego,

c)      wykonanie zasypek inżynierskich pod płyty najazdowe.

 

PZSd-2:

a)      wykonanie podbudowy betonowej na dojściach do kap chodnikowych,

b)      układanie krawężników mostowych,

c)      montaż desek gzymsowych,

d)      montaż kotew i zbrojenia oraz betonowanie kap chodnikowych.

 

WA-313:

a)      wykonanie izolacji cienkich za przyczółkami,

b)      ułożenie drenażu zasypki,

c)      wykonanie zasypek za przyczółkami,

d)      układanie betonu podkładowego pod płyty najazdowe,

e)      montaż zbrojenia i betonowanie płyt najazdowych,

f)       śrutowanie płyty ustroju pod kapy chodnikowe.

 

MA-314:

a)      montaż rur osłonowych do przeprowadzenia kolektorów pod płytami najazdowymi,

b)      wykonanie zasypek pod płyty najazdowe,

c)      montaż dylatacji modułowych,

d)      układanie betonu podkładowego pod płyty najazdowe,

e)      montaż zbrojenia i betonowanie płyt najazdowych,

f)       izolacje płyt najazdowych,

g)      śrutowanie płyty ustroju pod kapy chodnikowe,

h)      ułożenie papy pod kapy chodnikowe.

 

WD-315:

a)      montaż zbrojenia i betonowanie płyty zespalającej ustroju nośnego,

b)      montaż dylatacji modułowych,

c)      śrutowanie płyty ustroju pod kapy chodnikowe,

d)      ułożenie papy pod kapy chodnikowe.

 

WD-316:

a)      wykonanie zasypek pod płyty najazdowe,

b)      układanie betonu podkładowego pod płyty najazdowe,

c)      montaż zbrojenia i betonowanie płyt najazdowych

d)      montaż zbrojenia, dozbrajanie poprzecznic,

e)      montaż sączków i wpustów,

f)       montaż zbrojenia ustroju nośnego w osiach A-D.

 

1.1.3.  Roboty branżowe

a)      kontynuacja prac związanych z usuwaniem kolizji elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia:

-  nN12, nN13, nN15, nN16, nN28, SN14, SN16, SN18,

-  wykonanie fundamentu pod słup WN,

b)      usuwanie kolizji teletechnicznych:

-  kolizje nr 4, 6, 7,

c)      budowa przykanalików i wpustów, montaż rurociągów kanalizacji deszczowej,

d)      budowa zbiorników retencyjnych:

-  wykopy do docelowej rzędnej pod budowę zbiorników retencyjnych,

-  umocnienie dna i skarp matą bentonitową,

-  umocnienie dna podsypką piaskową,

-  umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi wypełnionymi kruszywem,

-  wykonanie kanałów hydrotechnicznych dla zbiorników: Sr-B-5, Sr-B-27, Sr-B-39,

e)      przebudowa rurociągu paliwowego PERN:

-  usuwanie kolizji nr 1, 3.