Roboty drogowe

W miesiącu lipcu 2020 r. zrealizowano nw. roboty drogowe:

 

usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):

trasa główna strona lewa i prawa,

pas rozdziału,

drogi dojazdowe DD7, DD25, DD31,

droga powiatowa nr 1500E,

wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

trasa główna strona lewa i prawa,

drogi dojazdowe DD7, DD17,

droga przy WD-297

rów RM11,

budowa nasypów:

trasa główna strona lewa i prawa,

droga wojewódzka DW484

drogi powiatowe nr 1500E, 1514E,

drogi gminne przy WD-297, WD-299, WD-300, WD-308, WD-312,

wykonanie górnej warstwy nasypu (GWN):

trasa główna strona lewa km:

352+580-352+650,

353+175-353+970,

353+400-354+800,

354+900-355+200,

355+200-358+100,

357+800-358+100,

358+900-359+100,

359+200-359+600,

362+300-362+600,

364+190-364+400,

370+970-371+420,

371+300-371+780,

372+500-373+060,

373+480-373+720,

DLK-1,

wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

trasa główna strona lewa i prawa,

przepusty Pd-6, Pd-7,

droga dojazdowa DD53,

droga gminna przy WD-308,

podłoże ulepszone na miejscu spoiwem hydraulicznym:

trasa główna km 352+050-352+175,

DLK-5,

drogi dojazdowe DD57, DD60,

droga gminna przy WD-308,

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej:

trasa główna strona lewa km:

352+050-352+175,

352+880-353+175,

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki C3/4:

trasa główna strona lewa km:

352+480-352+880,

354+740-354+980,

355+265-355+350,

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki C5/6:

trasa główna strona lewa km:

353+480-353+920,

355+320-356+070,

357+780-358+060,

370+550-370+850,

370+880-371+420,

373+060-373+470,

stabilizacja gruntów spoistych spoiwem hydraulicznym w podstawie nasypu:

trasa główna strona lewa.

 

Roboty mostowe

W miesiącu lipcu 2020 r. zrealizowano nw. roboty mostowe:

Przepusty skrzynkowe:

montaż prefabrykatów:

PZM-50,

wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe:

PZM-50,

betonowanie płyt przejściowych:

PP-26a, PP-26b, PP-26c, PP-26d, PP-27, PP-28a, PP-28b, PZM-50, PZM-62, PZM-63, PZM-64, PZM-66,

betonowanie płyty zespalającej:

PZM-50, PZM-67,

montaż zbrojenia i betonowanie części monolitycznej przepustu:

PZM-50,

wykonanie izolacji powłokowej:

PP-26a, PP-26b, PP-26c, PP-26d, PP-27, PP-28a, PP-28b, PZM-50, PZM-62, PZM-63, PZM-64, PZM-66, PZM-67,

zasypki obiektów:

PP-14a, PP-14b, PP-15a, PP-15b, PP-28c, PP-29a, PP-29b, PZM-46, PZM-47, PZM-48, PZM-49, PZM-50, PZM-66,

 

WD-297

betonowanie oczepu i ścianki zaplecznej podpory E,

betonowanie ciosów podłożyskowych podpór w osiach A i E,

montaż łożysk,

montaż zbrojenia poprzecznic w osiach A, B, C, D, E,

betonowanie poprzecznic w osiach A, B, C, D, E,

montaż belek prefabrykowanych w przęsłach A-B, B-C, C-D, D-E,

 

WA-298

betonowanie ścianki zaplecznej w osi B,

betonowanie ciosów w osiach A, B,

montaż zbrojenia poprzecznic w osiach A, B,

betonowanie poprzecznic w osiach A, B,

montaż łożysk,

montaż belek prefabrykowanych,

wykonanie izolacji cienkiej,

zasypki obiektu,

 

WD-299

montaż zbrojenia ław fundamentowych i filarów w osiach A, B, C,

betonowanie ław fundamentowych podpór w osiach A, B, C,

betonowanie filarów podpór w osiach C (C1, C2, C3), B (B1, B2), A (A1),

zasypki ław fundamentowych w osi C,

wyciągnięcie ścianek szczelnych przy podporze w osi C,

 

WD-300

zasypki przyczółków w osiach A, E,

wyciągnięcie ścianek szczelnych przy podporze w osi C,

 

WA-301

badania stanu obiektu,

wiercenie i wklejanie prętów w ławy fundamentowe w osiach A, B, C, D, E, F, G, H jezdnia lewa,

roboty ziemne – odkopanie ławy fundamentowej w osi A jezdnia lewa,

wykonanie warstwy wyrównawczej pod ławę fundamentową w osi A,

montaż zbrojenia ław fundamentowych i filarów podpór w osiach A, B, C, D, E, F, H jezdnia lewa,

izolacja cienka ław fundamentowych,

zasypki fundamentu w osi H jezdnia lewa,

 

PZDdz-6

zasypki za przyczółkiem,

 

KP-302

montaż belek prefabrykowanych,

montaż zbrojenia ustroju nośnego,

betonowanie poprzecznic i ustroju nośnego,

montaż wpustów,

montaż desek prefabrykowanych,

montaż szalunku rampy strona lewa,

montaż zbrojenia rampy strona lewa,

 

WA-303

montaż zbrojenia poprzecznic w osiach A, B, C, D,

betonowanie poprzecznic w osiach A, B, C, D,

montaż belek prefabrykowanych,

wykonanie izolacji cienkiej,

zasypki obiektu,

wykonanie drenażu za przyczółkiem,

 

WD-304

izolacja powłokowa podpór,

zasypywanie podpór,

przygotowanie podłoża pod rusztowania,

montaż rusztowań i deskowań pod ustrój nośny,

 

MA-305

montaż zbrojenia fundamentu w osi D,

betonowanie fundamentu w osi D,

montaż zbrojenia przyczółków,

betonowanie przyczółków,

montaż zbrojenia słupów podpór pośrednich,

betonowanie słupów podpór pośrednich,

montaż łożysk,

zasypki fundamentów,

 

WD-306

montaż zbrojenia ustroju nośnego,

betonowanie ustroju nośnego,

 

WA-307

montaż zbrojenia przyczółków w osiach A i B,

betonowanie przyczółków w osiach A i B,

montaż łożysk,

montaż zbrojenia poprzecznic,

beton I-go etapu poprzecznic,

izolacja powłokowa podpór,

zasypki za korpusami,

 

WD-308

zasypki za korpusami,

wykonanie skarp i stożków,

montaż zbrojenia oczepów podpór skrajnych,

betonowanie oczepów podpór skrajnych,

montaż zbrojenia I-go etapu poprzecznic,

betonowanie poprzecznic,

 

WA-309

montaż zbrojenia ramy,

betonowanie ramy,

izolacje fundamentów,

zasypki fundamentów,

 

WD-310

montaż zbrojenia oczepu w osi E,

betonowanie oczepu w osi E,

montaż łożysk,

montaż zbrojenia poprzecznic skrajnych,

betonowanie poprzecznic skrajnych,

montaż belek strunobetonowych T18,

montaż belek strunobetonowych T24,

montaż belek strunobetonowych T27,

 

 

PZDdz-4

betonowanie ścianki zaplecznej w osi B,

montaż łożysk elastomerowych,

montaż zbrojenia poprzecznic skrajnych,

betonowanie poprzecznic skrajnych,

montaż belek strunobetonowych T21,

izolacja powłokowa korpusów,

zasypki za korpusami,

 

MA-311

montaż zbrojenia podpór w osiach A, B,

odwadnianie wykopu,

betonowanie podpór ramy w osiach A, B,

demontaż ścianek szczelnych przy rzece,

wykonanie izolacji i zasypki podpór,

 

PZDg-2

betonowanie słupów w osiach B, C,

zasypki ław fundamentowych w osiach C, B,

zasypki za przyczółkiem w osi E,

betonowanie ciosów podłożyskowych w osi B,

betonowanie poprzecznicy w osi  E,

izolacja powłokowa i folia kubełkowa za przyczółkiem w osi E,

 

WD-312

wykonanie izolacji podpór,

zasypki ław fundamentowych,

zasypki za przyczółkami w osiach A i E,

demontaż ścianek szczelnych z pasa rozdziału,

 

PZSd-2

wykonywanie zasypek za przyczółkami w osiach A, B,

betonowanie płyt najazdowych w osiach A, B,

izolacje powłokowe płyt najazdowych,

 

WA-313

prace przy odwodnieniu obiektu,

izolacje powłokowe ław fundamentowych,

montaż zbrojenia korpusów,

zasypki ław fundamentowych,

 

MA-314

prace przy odwodnieniu obiektu,

zasypki ław fundamentowych,

betonowanie słupów w osiach B, C,

betonowanie korpusu w osiach A, E,

montaż łożysk,

demontaż ścianek przy rzece,

 

WD-315

zasypki za przyczółkami oraz stożki nasypowe w osiach A, E,

demontaż ścianek szczelnych w pasie rozdziału,

betonowanie oczepu w osiach A, E,

profilowanie stożków w osiach A, E,

montaż zbrojenia oczepu w osiach A, E,

montaż łożysk,

izolacje cienkie oczepów,

WD-316

zasypki ław fundamentowych w osi C i za przyczółkami w osiach A, E,

demontaż ścianek szczelnych w pasie rozdziału,

profilowanie stożków,

betonowanie oczepu w osi A.

 

Roboty branżowe

 

W miesiącu lipcu 2020 r. zrealizowano następujące roboty branżowe:

 

kontynuacja prac związanych z usuwaniem kolizji elektroenergetycznych średniego napięcia:

SN9, SN20,

kontynuacja prac związanych z usuwaniem kolizji wodociągowych:

wR”, wS, wU, wY, wAA, wAC,

kontynuacja prac związanych z drenażami:

budowa drenaży mBA, mBB, mBG,

kontynuacja rozbiórki kanalizacji deszczowej,

budowa przykanalików, wpustów,

kontynuacja usuwania kolizji teletechnicznych:

kolizje nr 6, 7, 11,

budowa zbiorników retencyjnych:

wykopy do docelowej rzędnej pod budowę zbiorników retencyjnych,

umocowanie dna i skarp matą bentonitową,

umocnienie dna podsypką piaskową,

umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi wypełnionymi kruszywem,

przebudowa rurociągu paliwowego PERN:

usuwanie kolizji nr 1,

usuwanie kolizji teletechnicznej nr 3.

 

 

Podsumowanie - Zaawansowanie rzeczowe prac i Robót

Lp.

Rodzaj robót

zaawansowanie % na koniec poprzedniego miesiąca

zaawansowanie % w raportowanym miesiącu

narastająco %

 
   

1.

ROBOTY DROGOWE

11,00%

3,06%

14,06%

   

1.1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

54,86%

0,00%

54,86%

   

1.1.1.

PRACE POMIAROWE I GEODEZYJNE

60,73%

0,00%

60,73%

   

1.1.2.

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.1.3.

ROZBIÓRKA BUDYNKÓW

0,00%

0,00%

0,00%

   

1.1.4.

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

29,31%

0,00%

29,31%

   

1.1.5.

ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

40,07%

0,00%

40,07%

   

1.2.

ROBOTY ZIEMNE/WZMOCNIENIA GRUNTU

35,47%

20,71%

56,18%

   

1.2.1.

ODHUMUSOWANIE

99,43%

0,00%

99,43%

   

1.2.2.

BUDOWA NASYPÓW

44,86%

3,35%

48,22%

   

1.2.3.

POZOSTAŁE ROBOTY ZIEMNE

53,57%

5,40%

58,97%

   

1.3.

ODWODNIENIE

30,40%

10,03%

40,43%

   

1.3.1.

PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

41,77%

8,72%

50,49%

   

1.3.2.

PRZEPUSTY RUROWE

7,74%

0,00%

7,74%

   

1.3.3.

POZOSTAŁE ODWODNIENIE

0,00%

0,00%

0,00%

   

1.4.

PODBUDOWY

1,88%

1,62%

3,50%

   

1.4.1.

ULEPSZONE PODŁOŻE/WARSTWA MROZOOCHRONNA

17,37%

0,85%

18,21%

   

1.4.2.

PODBUDOWA POMOCNICZA C5/6

1,35%

4,28%

5,63%

   

1.4.3.

PODBUDOWA POMOCNICZA C8/10

0,00%

0,00%

0,00%

   

1.4.4.

PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

0,00%

0,00%

0,00%

   

1.4.5.

POZOSTAŁE PODBUDOWY

0,53%

0,54%

1,07%

   

1.5.

NAWIERZCHNIE

0,00%

0,00%

0,00%

   

1.5.1.

NAWIERZCHNIE BETONOWE

0,00%

0,00%

0,00%

   

1.5.2.

NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

0,00%

0,00%

0,00%

   

1.5.3.

POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE

0,00%

0,00%

0,00%

   

1.6.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

0,00%

0,00%

0,00%

   

1.6.1.

HUMUSOWANIE

0,00%

0,00%

0,00%

   

1.6.2.

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

0,00%

0,00%

0,00%

   

1.6.3.

BARIERY OCHRONNE

0,00%

0,00%

0,00%

   

1.6.4.

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY

0,00%

0,00%

0,00%

   

1.6.5.

ELEMENTY ULIC

0,00%

0,00%

0,00%

   

1.6.6.

OGRODZENIA DRÓG

0,00%

0,00%

0,00%

   

1.7.

EKRANY AKUSTYCZNE

0,00%

0,00%

0,00%

   

2.

ROBOTY MOSTOWE

21,35%

11,37%

32,72%

   

2.1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

45,00%

5,97%

50,97%

   

2.1.1.

PRACE GEODEZYJNE/POMIAROWE

71,79%

6,94%

78,73%

   

2.1.2.

ROZBIÓRKI OBIEKTÓW

49,44%

0,00%

49,44%

   

2.1.3.

ROBOTY ZIEMNE/WZMOCNIENIA GRUNTU

56,02%

6,26%

62,27%

   

2.1.4.

POZOSTAŁE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

33,77%

5,65%

39,41%

   

2.2.

FUNDAMENTY

42,86%

27,72%

70,58%

   

2.3.

PODPORY I KONSTRKCJE OPOROWE

26,28%

23,57%

49,85%

   

2.3.1.

FILARY

63,46%

18,58%

82,04%

   

2.3.2.

PRZYCZÓŁKI I SKRZYDŁA

38,44%

12,59%

51,02%

   

2.3.3.

MURY OPOROWE

0,00%

6,51%

6,51%

   

2.4.

USTROJE NOŚNE

0,00%

15,85%

15,85%

   

2.4.1.

MONTAŻ BELEK PREFABYKOWANYCH

0,00%

13,43%

13,43%

   

2.4.2.

BETONOWANIE USTROJU

0,00%

20,62%

20,62%

   

2.4.3.

BETONOWANIE KAP

0,00%

0,00%

0,00%

   

2.5.

ŁOŻYSKA

18,56%

20,80%

39,36%

   

2.6.

URZĄDZENIA DYLATACYJNE

0,36%

0,09%

0,45%

   

2.7.

ODWODNIENIE

0,09%

3,05%

3,14%

   

2.8.

IZOLACJE

3,05%

13,58%

16,63%

   

2.9.

WYPOSAŻENIE (KRAWĘŻNIKI, BALUSTRADY, BARIERY ITP.)

0,00%

0,00%

0,00%

   

2.10.

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

0,00%

0,02%

0,02%

   

2.11.

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZENIA

0,00%

0,00%

0,00%

   

2.12.

PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTU

0,00%

0,00%

0,00%

   

3.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

21,35%

11,37%

32,72%

   

3.1.

WD-297

25,26%

32,71%

57,97%

   

3.2.

WA-298

24,38%

17,03%

41,41%

   

3.3.

WD-299

2,58%

15,38%

17,96%

   

3.4.

WD-300

17,52%

5,77%

23,29%

   

3.5.

WA-301

8,20%

12,62%

20,82%

   

3.6.

PZDzd6

41,95%

3,76%

45,71%

   

3.7.

KP-302

22,15%

32,58%

54,73%

   

3.8.

WA-303

24,01%

14,84%

38,85%

   

3.9.

WD-304

34,14%

1,42%

35,56%

   

3.10.

MA-305

18,08%

8,30%

26,38%

   

3.11.

WD-306

27,44%

35,31%

62,75%

   

3.12.

WA-307

15,29%

15,22%

30,51%

   

3.13.

WD-308

21,41%

7,50%

28,91%

   

3.14.

WA-309

14,50%

24,01%

38,51%

   

3.15.

WD-310

25,01%

33,21%

58,22%

   

3.16.

PZDdz4

26,14%

2,48%

28,62%

   

3.17.

MA-311

19,92%

4,67%

24,59%

   

3.18.

PZDg2

21,32%

20,33%

41,65%

   

3.19.

WD-312

13,05%

11,11%

24,16%

   

3.20.

PZSd2

41,06%

7,80%

48,86%

   

3.21.

WA-313

26,79%

0,36%

27,15%

   

3.22.

MA-314

26,72%

1,97%

28,69%

   

3.23.

WD-315

21,73%

7,17%

28,90%

   

3.24.

WD-316

17,65%

5,99%

23,64%

   

4.

ROBOTY BRAŻNOWE

10,68%

11,18%

21,86%

   

4.1.

ELEKTROENERGETYKA

17,49%

3,61%

21,10%

   

4.1.1.

PRZEBUDOWA KOLIZJI NISKIEGO NAPIĘCIA

43,27%

0,00%

43,27%

   

4.1.2.

PRZEBUDOWA KOLIZJI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

40,24%

8,88%

49,12%

   

4.1.3.

PRZEBUDOWA KOLIZJI WYSOKIEGO NAPIĘCIA

0,00%

0,00%

0,00%

   

4.1.4.

OŚWIETLENIE

0,00%

0,00%

0,00%

   

4.2.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

80,69%

6,31%

87,00%

   

4.3.

TELETECHNIKA

30,19%

29,70%

59,89%

   

4.4.

MELIORACJA

5,50%

15,76%

21,26%

   

4.4.1.

BUDOWA/PRZEBUDOWA ROWÓW

0,00%

0,00%

0,00%

   

4.4.2.

BUDOWA DRENAŻY

50,98%

12,76%

63,74%

   

4.5.

KANALIZACJA DESZCZOWA

1,72%

13,27%

14,99%

   

4.5.1.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

84,46%

3,89%

88,35%

   

4.5.2.

ZBIORNIKI RETENCYJNE

4,16%

5,23%

9,40%

   

4.5.3.

KANALIZACJA RUROWA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

3,35%

4,66%

8,01%

   

4.6.

BRANŻA PALIWOWA

0,00%

11,42%

11,42%

   

5.

ROBOTY KUBATUROWE

0,00%

0,00%

0,00%

   

RAZEM:

13,09%

4,90%

17,99%

   

* część robót mostowych opisanych w pkt 2.5.2 wykazane są w powyższej tabeli w pkt. 1.3. zgodnie z zaakceptowanymi pozycjami ZPRS.

 

 

Rzeczowe zaawansowanie elementów Kontraktu

DW objęte KM 1

100,00 %

DW nieobjęte KM 1

  99,80 %

DW wszystkie

  99,90 %

Koszty ogólne

   35,81 %

Roboty

   17,99 %

Ogółem Kontrakt

   23,15 %