POSTĘP ROBÓT
 
 

Sierpień 2020

 

Roboty drogowe

a)    usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):

-        trasa główna strona lewa i prawa,

-        pas rozdziału,

b)    rozbiórka podbudowy betonowej:

-        trasa główna strona lewa, km:

366+300 – 366+550,

368+100 – 368+120,

c)     wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-        trasa główna strony lewa i prawa,

-        drogi dojazdowe DD05, DD07,

-        drogi gminne przy WD-297, WD-299, WD-306,

-        rowy trasowane wzdłuż trasy głównej,

d)    budowa nasypów:

-        trasa główna strony lewa i prawa,

-        łącznica DLK-1,

-        droga wojewódzka DW484

-        drogi powiatowe nr 1500E, 1514E,

-        drogi gminne przy WD-297, WD-299, WD-300, WD-308,

-        drogi dojazdowe DD05, DD07, DD19,

-        nasypy nad przepustami: Pd-2, Pd-5, Pd-6,

e)    wykonanie górnej warstwy nasypu (GWN):

-        trasa główna strona lewa, km:

352+080 – 352+880,

353+300 – 353+980,

354+000 – 354+260,

356+600 – 356+800,

357+150 – 357+750,

358+900 – 359+000,

364+190 – 364+880,

365+000 – 365+100,

365+275 – 365+960,

366+100 – 366+650,

366+925 – 367+700,

368+200 – 368+400,

368+600 – 368+800,

369+000 – 365+550,

369+800 – 370+000,

370+300 – 370+780,

371+420 – 371+780,

372+490 – 372+500,

f)     zasypki pasa dzielącego:

-        trasa główna, km:

357+160 – 357+255,

358+325 – 358+620,

358+920 – 359+080,

g)    wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

-        trasa główna km 373+755 – 373+830,

-        droga dojazdowa DD54,

h)    frezowanie nawierzchni asfaltowej:

-        trasa główna strona lewa,

i)      ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego na miejscu spoiwem hydraulicznym:

-        trasa główna strona lewa,

-        drogi dojazdowe DD25, DD35, DD54,

j)     warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej:

-        trasa główna strona, km:

355+680 – 358+710,

358+780 – 358+900,

k)    warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki C5/6:

-        trasa główna strona lewa, km:

352+070 – 352+880,

353+030 – 353+980,

354+260 – 353+490,

354+790 – 354+980,

355+265 – 356+350,

356+780 – 356+960,

359+150 – 359+350,

364+190 – 364+360,

364+650 – 365+275,

368+700 – 369+200,

370+300 – 370+550,

371+420 – 371+470,

372+100 – 372+650,

373+060 – 373+700,

l)      warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki C8/10:

-        trasa główna strona lewa km 355+360 – 355+735,

m)   warstwa wzmacniająca C3/4:

-        trasa główna strona lewa, km:

354+415 – 354+490,

355+265 – 355+350,

356+790 – 356+960,

357+160 – 357+255,

371+840 – 372+115.

 

Roboty mostowe

Przepusty skrzynkowe:

a)    betonowanie płyty zespalającej PZM-67,

b)    wykonanie izolacji powłokowej przepustu PZM-67 oraz płyt przejściowych przepustów PP-28a, PP-28b, PZM-63, 64, 65, 66,

c)     zasypki przepustu PZM-67 i skrzydeł przepustów PP-29a, PP-29b, PZM-63, PZM-64, PZM-65, PZM-66.

 

WD-297:

a)    montaż szalunków ustroju nośnego,

b)    montaż deskowania ustroju nośnego.

 

WA-298:

a)    zasypki podpory w osiach A i B,

b)    betonowanie ustroju nośnego,

c)     przygotowanie powierzchni pod izolację z papy.

 

WD-299:

a)    zasypki podpór w osiach A i B,

b)    betonowanie fundamentów podpory w osi D,

c)     betonowanie filarów podpory w osi D,

d)    wykonanie wzmocnienia podłoża kolumnami DSM dla podpory w osi E.

 

WD-300:

a)    montaż deskowania i zbrojenia oczepu w osi A,

b)    betonowanie oczepów podpory w osi A,

c)     zbrojenie poprzecznic podpór w osiach B, C, D,

d)    betonowanie poprzecznic podpór w osiach B, C, D.

 

 

WA-301:

a)    betonowanie ław fundamentowych podpór w osiach A i G nitki lewej,

b)    betonowanie ław fundamentowych podpór w osiach E i F nitki prawej,

c)     zasypki podpór w osiach A, B, C, D, E, F i H nitki lewej,

d)    montaż zbrojenia filarów w osiach B, C, D, E, F, G i H nitki lewej,

e)    betonowanie filarów w osiach B, C, D, E, F, G i H nitki lewej,

f)     izolacje cienkie.

 

PZDdz-6:

a)    zbrojenie płyt przejściowych w osiach A i B,

b)    betonowanie płyt przejściowych w osiach A i B,

c)     izolacja z papy,

d)    układanie krawężników.

 

KP-302:

a)    montaż zbrojenia rampy po stronie lewej,

b)    betonowanie rampy po stronie lewej,

c)     montaż deskowania i zbrojenia schodni po stronie prawej.

WA-303:

a)    montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego,

b)    betonowanie ustroju nośnego,

c)     demontaż deskowania ustroju nośnego,

d)    izolacja z papy,

e)    zasypki podpór w osiach A i D.

 

WD-304:

a)    montaż rusztowań i deskowań ustroju nośnego,

b)    zasypki podpór skrajnych,

c)     montaż drenażu odwodnienia za podporami w osiach A i E,

d)    warstwa odcinająca za podporą w osi A.

 

MA-305:

a)    montaż zbrojenia i betonowanie ciosów podłożyskowych w osiach A, B, C i D,

b)    montaż deskowania i zbrojenia poprzecznic,

c)     montaż łożysk,

d)    betonowanie poprzecznic pośrednich,

e)    montaż belek.

 

WD-306:

a)    sprężanie ustroju nośnego wraz z iniekcją kanałów,

b)    demontaż deskowania i rusztowania ustroju nośnego.

 

WA-307:

a)    izolacja cienka przyczółków w osiach A i B,

b)    zasypki za przyczółkami,

c)     montaż belek typu T,

d)    montaż zbrojenia ustroju nośnego,

e)    betonowanie ustroju nośnego.

 

WD-308:

a)    montaż zbrojenia i betonowanie oczepu w osi E,

b)    montaż zbrojenia i betonowanie poprzecznic w osiach A, D i E,

c)     montaż belek typu T w przęśle D-E.

 

WA-309:

a)    betonowanie przyczółków i rygla górnego ramy,

b)    montaż sączków i wpustów,

c)     demontaż deskowania ścian ramy,

d)    izolacje powłokowe ścian i skrzydeł przyczółków.

 

WD-310:

a)    montaż belek typu T,

b)    montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego,

c)     montaż wpustów i sączków,

d)    zasypki za przyczółkami,

e)    izolacje powłokowe ścian i skrzydeł przyczółków,

f)     betonowanie ustroju nośnego.

 

PZDdz-4:

a)    prace przygotowawcze pod wykonanie płyt przejściowych,

b)    montaż rury osłonowej kolektora,

c)     montaż zbrojenia i betonowanie płyty przejściowej podpór w osiach A i B.

 

MA-311:

a)    betonowanie części I ramy,

b)    izolacje powłokowe części podpór,

c)     montaż zbrojenia ramy,

d)    montaż sączków i wpustów.

 

PZDg-2:

a)    montaż łożysk na podporach w osiach A, B i C,

b)    zbrojenie poprzecznic podpór w osiach A i B,

c)     betonowanie poprzecznic podpór w osiach A, B i C,

d)    montaż belek typu T18 w przęśle D-E,

e)    montaż belek typu T27 w przęśle C-D.

 

WD-312:

a)    montaż zbrojenia poprzecznic podpór w osiach B, C i D,

b)    betonowanie poprzecznic podpór w osiach B, C i D,

c)     montaż zbrojenia i betonowanie oczepów podpór w osiach A i E,

d)    montaż łożysk na podporach w osiach A i E.

 

PZSd-2:

a)    zasypki za przyczółkami,

b)    betonowanie płyt przejściowych,

c)     wykonanie stożków przy przyczółkach w osiach A i B,

d)    izolacje powłokowe na ściankach zaplecznych,

e)    zasypki płyt przejściowych,

f)     izolacje pod kapy chodnikowe.

 

WA-313:

a)    odwadnianie i wzmacnianie podłoża,

b)    montaż rusztowania i deskowania ramy,

c)     zbrojenie ustroju niosącego ramy.

 

MA-314:

a)    montaż belek typu T w trzech przęsłach,

b)    montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego,

c)     montaż zbrojenia skrzydeł przyczółków,

d)    betonowanie skrzydeł przyczółków,

e)    izolacje powłokowe za przyczółkami,

f)     drenaż za przyczółkami,

g)    montaż folii kubełkowej.

 

WD-315:

a)    montaż łożysk,

b)    betonowanie poprzecznic przyczółków,

c)     montaż belek typu T27 w przęsłach B-C, C-D,

d)    montaż belek typu T18 w przęsłach A-B, D-E,

e)    montaż deskowania ustroju nośnego,

f)     izolacje za przyczółkami,

g)    zasypki za przyczółkami,

h)    zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych.

 

WD-316:

a)    zbrojenie oczepu podpory w osi E,

b)    betonowanie oczepu podpory w osi E,

c)     montaż łożysk,

d)    zbrojenie poprzecznic podpór w osiach B i C,

e)    zasypki za przyczółkami.

 

Roboty branżowe

a)    kontynuacja prac związanych z usuwaniem kolizji elektroenergetycznych średniego napięcia:

-  SN7, SN8, SN11, SN17, SN20,

b)    kontynuacja prac związanych z usuwaniem kolizji wodociągowych:

-  wAD,

c)     kontynuacja prac związanych z drenażami:

-  budowa drenaży mBB, mBC,

d)    kontynuacja rozbiórki kanalizacji deszczowej,

e)    budowa przykanalików, wpustów,

f)     budowa zbiorników retencyjnych:

-  wykopy do docelowej rzędnej pod budowę zbiorników retencyjnych,

-  umocnienie dna i skarp matą bentonitową,

-  umocnienie dna podsypką piaskową,

-  umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi wypełnionymi kruszywem,

g)    przebudowa rurociągu paliwowego PERN:

-  usuwanie kolizji nr 4,

-  usuwanie kolizji teletechnicznych nr 1, 2, 3, 4.