POSTĘP ROBÓT
 
 

Kwiecień 2020

 

 

Roboty drogowe

a)    usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):

-        trasa główna,

-        pas technologiczny,

-        drogi dojazdowe DD21, DG WD-304, DG WD-306,

-        zbiorniki SR-B-03, SR-B-08,

b)    wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-        trasa główna,

-        drogi dojazdowe DD40, DD42, WD-297,

-        zbiorniki SR-B-05, SR-B-06,

c)     budowa nasypów:

-        trasa główna,

-        drogi dojazdowe DD10, DD15, DD30, DD42, DD50, DD51, DD52, DD53, DG WD-297, DG WD-299, DG WD-300,

-        droga wojewódzka DW 484,

d)    wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

-        trasa główna,

-        drogi dojazdowe DD30, DG WD-297,

e)    stabilizacja gruntów spoistych spoiwem hydraulicznym w podstawie nasypu:

-        trasa główna,

f)     wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem C0,4/0,5:

-        trasa główna,

-        pas technologiczny,

-        droga dojazdowa DD40,

g)    wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem C1,5/2:

-        drogi dojazdowe DD06, DD26, DD30, DD40, DD42,

h)    frezowanie nawierzchni asfaltowej:

-        trasa główna.

 

Roboty mostowe

Przepusty skrzynkowe:

a)    wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z zabezpieczeniem:

-        PZM-58, PZM-67,

b)    wykonanie zasypek pod wloty/wyloty przepustów oraz wewnątrz przepustów:

-        PP-14a, PP-14b, PP-15a, PP-15b, PP-16, PP-17, PP-18, PP-19, PP-25a, PP-25b, PZM-46, PZM-47, PZM-48,

PZM-50, PZM-51, PZM-52, PZM-55, PZM-56, PZM-57, PZM-58, PZM-59, PZM-60, PZM-61,

c)     wykonanie i montaż zbrojenia segmentów monolitycznych oraz płyt zespalających:

-        PP-14a, PP-14b, PP-15a, PP-15b, PZM-46, PZM-47, PZM-51,

d)    montaż prefabrykatów części przelotowej:

-        PP-25a, PZM-50, PZM-52, PZM-55, PZM-58, PZM-62,

e)    montaż prefabrykatów typu L wewnątrz przepustów,

-        PZM-48, PZM-49, PZM-55, PZM-58,

f)     montaż prefabrykatów skrzydeł przepustu:

-        PP-16, PP-17,

g)    wykonanie izolacji:

-        PP-16, PP-17, PP-25a, PP-25b, PZM-46, PZM-47, PZM-48, PZM-51, PZM-52, PZM-53, PZM-55, PZM-56, PZM-57, PZM-58, PZM-59, PZM-60, PZM-61,

h)    montaż łączników płyty zespalającej:

-        PZM-51, PZM-52, PZM-55,

i)      zbrojenie ostrogi i płyty dolnej monolitycznego elementu wylotu:

-        PZM-55, PZM-56.

 

WD-297

a)    betonownie filarów w osiach podpór B, C, D,

b)    wykonanie izolacji cienkiej ław fundamentowych w osiach A, B, C, D, E,

c)     wykonanie izolacji cienkiej filarów w osiach A, E.

 

WA-298

a)    wykonanie kolumn DSM w osiach podpór A, B.

 

WD-300

a)    wykonanie wykopów fundamentowych wraz z wymianą gruntu w osiach podpór A, B, D.

 

WA-301

a)    wykonanie platform pod kolumny CFA,

b)    odkopanie ław fundamentowych,

c)     rozbiórka kap chodnikowych jezdni lewej,

d)    rozbiórka wyposażenia ustroju nośnego jezdni lewej.

 

PZDdz-6

a)    wykonywanie izolacji fundamentów,

b)    montaż folii kubełkowej.

 

KP-302

a)    wykopy pod podpory w osiach A, B, schodnia strona lewa, rampa strona lewa,

b)    wymiana gruntu na materiał stabilizowany Rm=2,5MPa pod podpory w osiach A, B, schodnia strona lewa, rampy strona lewa,

c)     wbijanie ścianek szczelnych w pasie rozdziału przy podporze C,

d)    przestawienie obiektu sakralnego – kapliczki,

e)    wykonanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych,

f)     betonowanie ław fundamentowych pod podpory w osiach A, B, schodnia strona lewa, rampa strona lewa.

 

WA-303

a)    betonowanie ław w osiach podpór A, B, C, D,

b)    betonowanie filarów w osiach B, C,

c)     betonowanie przyczółków wraz ze ściankami zaplecznymi i skrzydłami podpór w osiach A, D,

d)    izolacja ław fundamentowych w osiach podpór A, B, C, D,

e)    wykonanie i montaż zbrojenia filarów w osiach podpór C, D,

f)     montaż i zbrojenie przyczółków w osiach podpór A, D.

 

WD-304

a)    wprowadzenie TOR w zakresie ronda w Jeżowie,

b)    wykonanie ścianek szczelnych w osiach podpór C,

c)     przygotowanie platformy roboczej pod wykonanie kolumn DSM w osi podpory C,

d)    wykopy wraz z wymianą gruntu w osiach podpór C, D, E,

e)    wykonanie kolumn DSM w osiach podpór A, C,

f)     wykonanie betonów podkładowych fundamentów w osiach A, B, C, D i E,

g)    rozpoczęcie robót fundamentowych.

 

MA-305

a)    wykonanie platform roboczych pod pale CFA,

b)    wykonanie pali CFA w osiach podpór A, B, C i D,

c)     wykonanie wykopów w osiach podpór A, D,

d)    beton podkładowy fundamentów w osiach A i D,

e)    wbicie tymczasowych ścianek szczelnych w osiach B i C.

 

 

WD-306

a)    przygotowanie platformy roboczej pod wykonanie kolumn DSM w osi podpory D,

b)    wykonanie kolumn DSM w osi podpory D,

c)     zakończenie wymiany gruntu pod fundament w osi podpory C,

d)    wykonanie betonu podkładowego pod fundamenty w osiach C i D,

e)    zbrojenie i beton fundamentów w osiach podpór C i D,

f)     zbrojenie i beton słupów w osiach podpór C i D,

g)    izolacje powłokowe fundamentów i słupów podpór w osiach A, B, C, D, E,

h)    wykonanie zasypek fundamentów w osiach podpór A, B, C, D, E.

 

WA-307

a)    zakończono rozbiórkę obiektu,

b)    przygotowanie platform roboczych pod wykonanie kolumn DSM.

 

WD-308

a)    wykonano wykop i wymianę gruntu dla podpory w osi C,

b)    wykonano beton podkładowy pod fundament w osi C,

c)     zbrojenie i betonowanie fundamentu w osi podpory C,

d)    izolacje powłokowe fundamentów w osiach A, B, C, D i E,

e)    zasypki fundamentów w osiach podpór A, B, D, E,

f)     zbrojenie i betonowanie słupów w osi podpory C.

 

WA-309

a)    rozbiórka istniejącego obiektu,

b)    wykop pod platformę roboczą w osi podpory B.

 

WD-310

a)    przygotowano platformy robocze pod wykonanie kolumn DSM w osiach A i D,

b)    wykonanie kolumn DSM w osiach podpór A i D,

c)     wykonanie betonu podkładowego pod fundamenty w osiach A i D,

d)    zbrojenie i beton fundamentów w osiach podpór A i D,

e)    izolacje powłokowe fundamentów w osiach B, C i E,

f)     zasypki fundamentów w osiach podpór B, C i E,

g)    demontaż tymczasowej ścianki szczelnej w pasie rozdziału.

 

PZDdz4

a)    rozbiórka nasypów obiektu,

b)    przygotowanie platformy roboczej pod wykonanie kolumn DSM.

 

MA-311

a)    przygotowano platformy robocze pod wykonanie pali CFA,

b)    wykonano ścianki szczelne wzdłuż rzeki Jeziorka.

 

PZDg2

a)    zabetonowano ławy fundamentowe przyczółków w osiach D, E,

b)    wykonano platformy robocze pod wykonanie pali DSM na podporach w osiach B, C,

c)     w zakresie podpory C przebito bariery w pasie rozdziału dla wykonania ścianek szczelnych,

d)    wykonano wymianę gruntu i podbudowę pod podporą w osi A,

e)    betonowanie ławy i korpusu przyczółka A.

 

WD-312

a)    przygotowano platformy robocze pod wykonanie kolumn DSM na podporach w osiach A, B,

b)    wbito ściankę szczelną w pasie rozdziału przy podporze w osi C,

c)     wymiana gruntu i wykonanie podbudowy betonowej w osiach podpór C, D, E,

d)    rozpoczęcie robót zbrojarskich.

 

PZSd2

a)    betonowanie ławy fundamentowej w osiach podpór A, B,

b)    wykonanie i montaż zbrojenia przyczółków w osiach A, B,

c)     wykonanie i montaż zbrojenia płyty ustroju wraz z deskowaniem.

 

WA-313

a)    przygotowanie platformy roboczej pod wzmocnienie podłoża w technologii pali CFA w osiach podpór A, B.

MA-314

a)    przygotowanie platformy roboczej pod wzmocnienie podłoża w technologii pali CFA w osiach podpór A, B, C, D.

WD-315

a)    wymiany gruntu i podbudowy betonowe na podporach w osiach A, B,

b)    betonowanie ław fundamentowych w osiach podpór A, B,

c)     wykonano izolacje powłokowe ław fundamentów,

d)    rozpoczęcie zasypek ław fundamentowych,

e)    wykonanie i montaż zbrojenia słupów w osiach podpór A, B, D,

f)     wykonanie kolumn DSM w osi podpory E.

 

WD-316

a)    wykonano platformy robocze pod wykonanie kolumn DSM na podporach w osiach C, D, E,

b)    wymiany gruntu i podbudowy betonowe pod podpory w osiach A i B,

c)     przebicie barier w pasie rozdziału dla ścianek szczelnych,

d)    wbicie ścianek szczelnych w pasie rozdziału,

e)    betonowanie ław fundamentowych i ich izolacja w osiach podpór A, B,

f)     wykonanie i montaż zbrojenia słupów w osiach podpór A, B.

 

 

Roboty branżowe

a)    kontynuacja prac związanych z usuwaniem kolizji elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia:

-  13nN, 19nN, 19AnN, 19BnN, 24nN,

-  SN10, SN11, SN13, SN14, SN17,

b)    kontynuacja prac związanych z usuwaniem kolizji wodno-kanalizacyjnych:

-  wR, wŚ, wT, wY, wZ, wAA,

c)     kontynuacja prac związanych z drenażami:

-  rozbiórka istniejących drenaży,

-  rozbiórka istniejących sączków i zbieraczy,

d)    rozpoczęcie prac związanych z rozbiórką kanalizacji deszczowej,

e)    kontynuacja prac związanych z usuwaniem kolizji teletechnicznych:

-  kolizja nr 11.