POSTĘP ROBÓT
 

 

LISTOPAD 2021

 

*  Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego wlicza się Koszty Ogólne

 

 

ROBOTY DROGOWE

1)      wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-       trasa główna strona prawa, km: 359+700 – 364+200,

2)      wykonanie nasypów (bez objętości GWN):

-       trasa główna strona prawa, km: 357+475 – 357+756, 359+100 – 359+650,

361+175 – 362+875, 363+375 – 364+000, 366+616 – 366+650, 367+875 – 367+950,

369+575 – 369+625, 374+841 – 374+870, 375+825 – 375+967, 375+975 – 376+006,43,

3)      zasypka pasa dzielącego i poboczy:

-       trasa główna - pas rozdziału, km: 353+448 – 357+030,

4)      wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

-       droga dojazdowa: DD19,

5)      wykonanie warstwy GWN:

-       trasa główna strona prawa, km: 360+325 – 360+540,

6)      montaż przepustów żelbetowych: Pm-4, Pm-4a,

7)      montaż przepustów PP:

-       trasa główna strona prawa, km: 357+490, 359+146,59,

-       trasa główna strona lewa, km: 354+100, 357+476,75,

8)      wykonanie DWN i GWN z betonu cementowego C35/40:

-       trasa główna strona prawa, km: 351+800 – 353+395, 353+480 – 354+185,

9)      wykonanie ulepszonego podłoża z C0,4/0,5:

-      trasa główna strona prawa, km: 360+540 – 361+125,

-       pas technologiczny strona lewa, km: 362+100 – 362+850,

-       jezdnia manewrowa nr 2 OUA,

-       plac manewrowy OUA,

10)   wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki C3/4:

-       trasa główna strona prawa, km: 356+990 – 360+325,

11)   wykonanie podbudowy z mieszanki C5/6:

-       trasa główna strona prawa, km: 365+950 – 366+100, 370+550 – 370+910,

373+500 – 373+600, 374+350 – 374+600,

12)   wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3:

-       drogi dojazdowe: DD03, DD04, DD04a, DD06, DD25, DD31,

-       droga powiatowa (chodnik) DP1514E WD-306,

13)   wykonanie warstwy mrozoochronnej C1,5/2:

-     drogi dojazdowe: DD08, DD10,

14)   wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej:

-     trasa główna strona prawa, km: 360+540 – 361+100,

15)   wykonanie powierzchniowego utrwalenia jako warstwa poślizgowa pod warstwę nawierzchni z betonu cementowego:

-       trasa główna strona prawa, km: 351+800 – 353+395, 353+480 – 354+185,

16)   wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z destruktu:

-       pas technologiczny strona lewa, km: 359+730 – 361+600,

17)   wykonanie podbudowy z destruktu bitumicznego gr. min. 20 cm:

-       pas technologiczny strona prawa, km: 351+800 – 353+386,

18)   wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 12 cm:

-       pas technologiczny strona prawa, km: 352+900 – 353+390,

19)   ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

-     wykonanie pali fundamentowych ekranów: EP11f, EP11g,

20)   układanie prefabrykatów betonowych:

-       układanie krawężników betonowych 20×30 cm: drogi przy obiekcie mostowym WD-306,

-       układanie obrzeży betonowych 8×30 cm: drogi przy obiekcie mostowym WD-306,

-       układanie ścieków skarpowych: drogi przy obiektach mostowych WD-299 i WD-306,

-       układanie ścieków betonowych: drogi przy obiekcie mostowym WD-306,

21)   układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

-       droga powiatowa (chodnik) DP 1514E WD-306,

-       drogi gminne: DG WD-299, DG WD-300,

22)   humusowanie i obsianie skarp i poboczy:

-       trasa główna strona prawa, km: 356+150 – 357+027,

-       droga gminna: DG WD-300,

23)   montaż słupów stalowych ekranów akustycznych wraz z elementami mocowania: EP01b, EP01c, EP03f, EP04a, EP04c, EP04d, EP04e,

24)   montaż belek podwalinowych ekranów akustycznych: EP04e,

25)   montaż oznakowania pionowego na drogach gminnych: DG WD-299, DG WD-300.

 

 

ROBOTY MOSTOWE

Przepusty skrzynkowe:

-       wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych pod przepust PZM-54,

-       betonowanie ław fundamentowych przepustu PZM-54,

-       montaż elementów prefabrykowanych przepustów: PP-18, PZM-50, PZM-51, PZM-54,

-       montaż zbrojenia elementów konstrukcyjnych przepustów: PP-15a, PP-15b, PP-27, PZM-52, PZM-54, PZM-55, PZM-62, PZM-63, PZM-64, PP-28a, PP-28b, PP-28c,

-       betonowanie elementów konstrukcyjnych przepustów: PP-15a, PP-16, PP-29a, PP-28a, PP-28b, PP-28c, PZM-52,

-       wykonanie izolacji cienkiej przepustów: PZM-50, PZM-51,

-       wykonanie zasypek przepustów: PP-19, PP-29a, PP-29b, PZM-55, PZM-57, PZM-58, PZM-59,

-       wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej na przepustach: PZM-50, PZM-51.

1)      WD-297: obiekt oddany do użytkowania,

2)      WA-298 – jezdnia prawa: montaż schodów skarpowych,

3)      WD-299: wykonanie umocnień górnych stożków; betonowanie podwalin stożka,

4)      WD-300: wykonanie umocnień górnych stożków; betonowanie podwalin stożka,

5)      WA-301 – jezdnia prawa: wykonanie zasypek za przyczółkiem oraz stożków nasypowych; montaż zbrojenia i betonowanie poprzecznic; ułożenie warstwy podkładowej pod płytę przejściową; montaż zbrojenia i betonowanie płyty przejściowej,

6)      PZSdz-6 – jezdnia prawa: wykonanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe,

7)      WA-303 – jezdnia prawa: wykonanie betonu podkładowego pod ławy fundamentowe,

8)      WD-304: obiekt oddany do użytkowania,

9)      MA-305 – jezdnia prawa: wykonanie próbnych obciążeń pali; montaż zbrojenia i betonowanie ław fundamentowych; wykonanie izolacji cienkiej fundamentów; wykonanie zasypek ław fundamentowych,

10)   WD-306: montaż krawężników zanikających,

11)   WA-307: montaż zbrojenia i betonowanie ław fundamentowych,

12)   WD-308: roboty nie były wykonywane,

13)   WA-309 jezdnia prawa: roboty nie były wykonywane,

14)   WD-310: roboty nie były wykonywane,

15)   PZDdz-4 – jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie w zakresie I etapu realizacji poprzecznic; montaż belek prefabrykowanych; ułożenie geokompozytu drenażowego za przyczółkiem,

16)   MA-311 – jezdnia prawa: wykonywanie zasypek ław fundamentowych,

17)   PZDg-2: roboty nie były wykonywane,

18)   WD-312: roboty nie były wykonywane,

19)   PZSd2 – jezdnia prawa: roboty nie były wykonywane;

20)   WA-313 – jezdnia prawa: wykonanie wykopów fundamentowych; ułożenie betonu podkładowego pod fundamenty; montaż zbrojenia i betonowanie ław fundamentowych,

21)   MA-314 – jezdnia prawa: wykonanie próbnych obciążeń pali; montaż zbrojenia i betonowanie ław fundamentowych; wykonanie izolacji cienkiej fundamentów; wykonanie zasypek ław fundamentowych; montaż zbrojenia filarów,

22)   WD-315: roboty nie były wykonywane,

23)   WD-316: roboty nie były wykonywane.

 

 

ROBOTY BRANŻOWE

-       budowa linii zasilających: nie realizowano,

-       kanały technologiczne: roboty ziemne i montaż kanałów Ktu i Ktp; przewierty; montaż studni,

-       budowa oświetlenia: roboty ziemne, układanie kabli i montaż fundamentów pod słupy – MOP Kargał Las,

-       budowa zbiorników retencyjnych: wykopy do docelowej rzędnej pod zbiorniki retencyjne; umocnienie dna i skarp matą bentonitową; umocnienie dna podsypką piaskową; umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi wypełnionymi kruszywem;

-       kanalizacja deszczowa: montaż wylotów z przykanalików na skarpę; montaż ścieków skarpowych; montaż umocnienia wylotów w rowach; montaż studzienek wpustowych; budowa kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi,

-       roboty melioracyjne: roboty ziemne w ciągu rowów i cieków; umocnienia skarp rowów,

-       Obwód Utrzymania Autostrady:

-     budynek administracyjno-socjalny: izolacja fundamentów; ściany fundamentowe,

-     budynek warsztatowo-magazynowo-garażowy: roboty ziemne; podkłady betonowe; montaż zbrojenia; betonowanie fundamentów,

-     roboty w zakresie branży wod.-kan.: roboty nie były realizowane.