ZAKRES ROBÓT
 
 
 

Zakres inwestycji nad którymi sprawowany będzie nadzór obejmuje: „Projekt i budowę autostrady A-1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Zad. I Odc. A 335+937,65–351+800. Zad. II Odc. B 351+800–376+000. Zad. III Odc. C 376+000–392+720. Zad. IV Odc. D 392+720–399+742,51.” W zakresie części nr 2: „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00”Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00 obejmuje w szczególności:

1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji

2. Roboty przygotowawcze

3. Roboty drogowe w zakresie:

1) budowę autostrady A1 od km 351+800.00 do km 376+000.00,

2) zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni z warstwą nawierzchniową z betonu cementowego na autostradzie (Trasa Główna) oraz konstrukcji nawierzchni z górnymi warstwami z mieszanki mineralno-asfaltowej na dojazdach do obiektów inżynierskich, na łącznicach, na drogach poprzecznych oraz na drogach obsługujących przyległy teren, zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie 2.1.1;

3) rozbiórkę istniejącego korpusu drogowego ze względu na budowę autostrady A1 po śladzie istniejących dróg,

a) rozbiórka istniejącego korpusu musi zostać dokonana na głębokość wynikającą z obliczonych grubości nowych warstw konstrukcji nawierzchni Trasy Głównej w odniesieniu do niwelety z Projektu Budowlanego oraz zastałych właściwości odkrytych warstw,

b) powstały materiał z rozbiórki istniejącego korpusu dróg stanowi własność Wykonawcy (zgodnie z subklauzulą 7.9), wartość którego należy uwzględnić w ofercie.

4) węzły drogowe: „Kamieńsk” w km 375+244,

5) Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): nie dotyczy,

6) Obwody Utrzymania Autostrady „Kamieńsk” z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi,

7) przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą,

8) budowę dróg innych niż autostrada (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa łączników, budowa dróg obsługujących tereny przyległe, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe),

9) budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

10) w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową - zaprojektowanie i budowa skrzyżowania dwupoziomowego, w sposób umożliwiający likwidację przejazdów znajdujących się w odległości 3 km z każdej strony wybudowanego skrzyżowania dwupoziomowego,

11) przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na autostradę,

12) pasy technologiczne,

13) obiekty inżynierskie w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą,

14) system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,

15) urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń,

16) infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy autostradzie zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym (w zależności od potrzeb): sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

17) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,

18) wyburzenia budynków i obiektów budowlanych,

19) sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego wraz z kanałem teletechnicznym;

20) oświetlenie drogowe,

21) urządzenia BRD: oznakowanie autostrady i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie autostrady,

22) oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

23) po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

24) wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

25) wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,

26) wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

27) System Zarządzania Ruchem (w tym m.in. system telefonii alarmowej, system urządzeń do ważenia pojazdów w ruchu),

28) wykonanie map podziału i wprowadzenie zmian w Planie zagospodarowania terenu inwestycji.

(Dla zadania została wydana Decyzja ZRID w oparciu o sporządzone mapy podziału działek. W obrębie Kamieńsk 1 zostały wykonane mapy podziału do w/w decyzji i zatwierdzone w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Mapy te zostały opracowane na podstawie niezatwierdzonych, wcześniej wykonanych na zlecenie ZDW w Łodzi podziałów nieruchomości położonych w Kamieńsku, oznaczonych jako działki nr 32 na działki nr 32/1 i 32/2, 42/3 i 42/4 w obrębie Kamieńsk 01. W związku z powyższym należy opracować nowe mapy z projektem podziału nieruchomości działek o nr 32, 37/2 i 42/2 w obrębie Kamieńsk 01, tzn. nie uwzględniając powyżej opisanych podziałów wykonanych na zlecenie ZDW w Łodzi i GDDKiA do decyzji ZRID).

29) Wykonania Planu Działań Ratowniczych’

30) Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji,

31) Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

 

 

Konstrukcje nawierzchni:

 Konstrukcja nawierzchni – Autostrada A1

 

grubość

grubość

warstwa

rodzaj materiału

nasyp

wykop

 

 

 

 

 

 

5 cm

5 cm

warstwa ścieralna

beton cementowy C35/45 z kruszywem

odkrytym – uziarnienie 0/8 mm

 

 

 

 

 

 

 

25 cm

25 cm

warstwa nawierzchniowa

beton cementowy C35/45 - uziarnienie 0/22 mm

 

 

 

 

−−−−−−

−−−−−−

warstwa separująca

geowłóknina

 

 

 

 

23 cm

23 cm

warstwa podbudowy

mieszanka związana cementem C 8/10

 

20 cm

20 cm

ulepszone podłoże

mieszanka związana cementem C 1,5/2

 

−−−−−−

15 cm

warstwa mrozoochronna

mieszanka niezwiązana o CBR≥35% i k≥0,0093

cm/s

 

 

 

 

 

 

 

73 cm

−−−−−−

≥ 0,65 x hz = 0,65 x 1,0 =

Warunek mrozoodporności dla podłoża G1 w

0,65 m

nasypie spełniony

 

 

 

 

 

 

−−−−−−

88 cm

≥ 0,65 x hz = 0,65 x 1,0 =

warunek mrozoodporności dla podłoża G1 w

0,65 m

wykopie spełniony

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcja nawierzchni (KR6):

 

-   łącznic węzlów (również przedłużenie łącznic na węźle Piotrków, do dowiązania z istniejącą S8)

 

-  Nawierzchnia ronda na Węźle „Kamieńsk”

 

grubość

grubość

warstwa

rodzaj materiału

nasyp

wykop

 

 

4 cm

4 cm

warstwa ścieralna

SMA 11 PMB 45/80-55

10 cm

10 cm

warstwa wiążąca

AC WMS 16 W PMB 25/55-60

 

 

 

 

16 cm

16 cm

warstwa podbudowy

AC WMS 16 P 20/30

 

 

 

 

22 cm

22 cm

warstwa podbudowy zasadniczej

mieszanka kruszywa niezwiązana 0/31,5 na

podbudowę zasadniczą

 

 

 

15 cm

15 cm

warstwa technologiczna

mieszanka kruszywa związana cementem C 1,5/2

 

 

 

 

−−−−−−

15 cm

warstwa mrozoochronna

mieszanka kruszywa niezwiązana o CBR≥35% i

k≥0,0093 cm/s

 

 

 

67 cm

−−−−−−

≥ 0,65 x hz = 0,65 x 1,0 = 0,65 m

warunek mrozoodporności dla podłoża G1 w

nasypie spełniony

 

 

 

−−−−−−

82 cm

≥ 0,65 x hz = 0,65 x 1,0 = 0,65 m

warunek mrozoodporności dla podłoża G1 w

wykopie spełniony

 

 

 

 

Konstrukcja nawierzchni DW 484 (KR6)

grubość

grubość

warstwa

rodzaj materiału

nasyp

wykop

 

 

4 cm

4 cm

warstwa ścieralna

AC 11 PMB 45/80-55

10 cm

10 cm

warstwa wiążąca

AC 16 W PMB 25/55-60

 

 

 

 

17 cm

17 cm

warstwa podbudowy

AC 22 P 35/50

 

 

 

 

20 cm

20 cm

warstwa podbudowy zasadniczej

mieszanka kruszywa niezwiązana 0/31,5 na

podbudowę zasadniczą

 

 

 

20 cm

20 cm

warstwa technologiczna

mieszanka kruszywa związana cementem C 1,5/2

−−−−−−

15 cm

warstwa mrozoochronna

mieszanka kruszywa niezwiązana o CBR≥35% i

k≥0,0093 cm/s

 

 

 

71 cm

−−−−−−

≥ 0,65 x hz = 0,65 x 1,0 = 0,65 m

warunek mrozoodporności dla podłoża G1 w

nasypie spełniony

 

 

 

−−−−−−

86 cm

≥ 0,65 x hz = 0,65 x 1,0 = 0,65 m

warunek mrozoodporności dla podłoża G1 w

wykopie spełniony

 

 

 

 

Konstrukcja nawierzchni dla dróg powiatowych i pozostałych dróg dojazdowych (KR 3)

grubość

grubość

warstwa

 

rodzaj materiału

nasyp

wykop

 

 

 

 

4 cm

4 cm

warstwa ścieralna

 

AC 11 PMB 45/80-55

7 cm

7 cm

warstwa wiążąca

 

AC 16 W 35/50

 

 

 

 

 

7 cm

7 cm

warstwa podbudowy

 

AC 22 P 35/50

 

 

 

 

 

20 cm

20 cm

warstwa podbudowy zasadniczej

mieszanka kruszywa niezwiązana stabilizowana

mechanicznie 0/31,5

 

 

 

 

15 cm

15 cm

warstwa technologiczna

 

mieszanka kruszywa związana cementem C 1,5/2

−−−−−−

15 cm

warstwa mrozoochronna

 

mieszanka kruszywa niezwiązana o CBR≥35% i

 

k≥0,0093 cm/s

 

 

 

 

53 cm

68 cm

 

łączna grubość konstrukcji

 

 

 

50 cm

50 cm

grubość konstrukcji wymagana ze wzgl. na war. mrozoodporności

 

 

 

 

 

 

Drogi gminne o nawierzchni bitumicznej (KR2)

 

grubość

grubość

warstwa

 

rodzaj materiału

 

 

 

nasyp

wykop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 cm

4 cm

warstwa ścieralna

 

AC 11 S 50/70

 

 

 

8cm

8cm

warstwa wiążąca

 

AC 22 P 50/70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 cm

20 cm

warstwa podbudowy zasadniczej

mieszanka niezwiązana stabilizowana

 

 

 

mechanicznie 0/31,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 cm

25 cm

warstwa technologiczna

 

mieszanka związana cementem C 1,5/2

 

 

47 cm

57 cm

 

łączna grubość konstrukcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 cm

45 cm

grubość konstrukcji wymagana ze wzgl. na war. mrozoodporności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogi gminne o nawierzchni niezwiązanej - kruszywowej (KR2)

grubość

grubość

warstwa

nasyp

wykop

 

12 cm

12 cm

nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/16

20 cm

20 cm

Podbudowa z mieszanki tłuczniowo-destruktowej 50:50 stabilizowanej mechanicznie

 

 

 

15 cm

25 cm

warstwa technologiczna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2

47 cm

57 cm

łączna grubość konstrukcji

 

 

 

45 cm

45 cm

grubość konstrukcji wymagana ze wzgl. na war. mrozoodporności

 

 

 

 

 

Drogi dojazdowe o nawierzchni niezwiązanej utrwalonej powierzchniowo (KR2)

grubość

grubość

warstwa

nasyp

wykop

 

 

 

podwójne powierzchniowe utrwalenie

12 cm

12 cm

nawierzchnia z destruktu bitumicznego

20 cm

20 cm

Podbudowa z mieszanki tłuczniowo-destruktowej 50:50 stabilizowanej mechanicznie

 

 

 

15 cm

25 cm

warstwa technologiczna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2

47 cm

57 cm

łączna grubość konstrukcji

 

 

 

45 cm

45 cm

grubość konstrukcji wymagana ze wzgl. na war. mrozoodporności