OPIS KONTRAKTU
 
 
 

Budowa autostrady jest inwestycją o znaczeniu krajowym, a także międzynarodowym. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich jest korzystne z wielu względów, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem autostrady. Dla kierowców przejazd przez autostradę będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji. Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.

 

Odcinek autostrady A 1 od węzła Tuszyn do granicy województwa śląskiego o długości 63,8 km położony na terenie województwa łódzkiego, stanowi fragment autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice. Odcinek ten o długości 63,8 km (od km 335+937,65 do km 399+742, 51) będzie przebiegał po obecnym śladzie autostrady A 1 oraz drogi krajowej nr 1. Autostrada położona na terenie województwa łódzkiego została podzielona na 4 odcinki A, B, C i D. Odcinek A od węzła „Tuszyn” do węzła „Piotrków Trybunalski Południe” stanowi fragment autostrady o długości 15,84 km. 24 lutego 2011 r. w łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowę na zaprojektowanie odcinka autostrady na odcinku Tuszyn - granica województwa śląskiego o długości 63,8 km. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum; - TRAKT Sp. z o.o. - Polska - LIDER - Sener Sp. z o.o. - Polska - partner - Sener Ingenieria Y Sistemas S.A. - Hiszpania - partner. Projekt budowlany był gotowy wiosną 2012 roku. 28.09.2012 roku złożono wniosek o ZRID dla odcinka A, który został wydany 04.11.2013 r.


Na realizację drugiej części zamówienia: zadanie B – Odcinek II przeznaczono: 896.792.091,14 PLN. Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 35 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

 

 

Kluczowe daty:
 

18.04.2019 – Podpisanie Umowy na nadzór nad robotami budowlanymi

18.04.2019 – Przekazanie terenu budowy Wykonawcy Robót

18.04.2019 – Podpisanie Umowy z Wykonawcą Robót na wykonanie odcinka A autostrady A1

 
 
 
 
Biuro Kierownika Projektu:
95 - 080 Tuszyn,
ul. Turystyczna 18
 
 
Biuro Inżyniera Kontraktu:
95 - 080 Tuszyn,
ul. Turystyczna 18
 
 
Wykonawca:

Mirbud S.A.
ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
 
 
Biuro Budowy:
ul. UniiEuropejskiej 18
96-100 Skierniewice
 

 

Konstrukcje nawierzchni:

 Konstrukcja nawierzchni – Autostrada A1

 

grubość

grubość

warstwa

rodzaj materiału

nasyp

wykop

 

 

 

 

 

 

5 cm

5 cm

warstwa ścieralna

beton cementowy C35/45 z kruszywem

odkrytym – uziarnienie 0/8 mm

 

 

 

 

 

 

 

25 cm

25 cm

warstwa nawierzchniowa

beton cementowy C35/45 - uziarnienie 0/22 mm

 

 

 

 

−−−−−−

−−−−−−

warstwa separująca

geowłóknina

 

 

 

 

23 cm

23 cm

warstwa podbudowy

mieszanka związana cementem C 8/10

 

20 cm

20 cm

ulepszone podłoże

mieszanka związana cementem C 1,5/2

 

−−−−−−

15 cm

warstwa mrozoochronna

mieszanka niezwiązana o CBR≥35% i k≥0,0093

cm/s

 

 

 

 

 

 

 

73 cm

−−−−−−

≥ 0,65 x hz = 0,65 x 1,0 =

Warunek mrozoodporności dla podłoża G1 w

0,65 m

nasypie spełniony

 

 

 

 

 

 

−−−−−−

88 cm

≥ 0,65 x hz = 0,65 x 1,0 =

warunek mrozoodporności dla podłoża G1 w

0,65 m

wykopie spełniony

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcja nawierzchni (KR6):

 

-   łącznic węzlów (również przedłużenie łącznic na węźle Piotrków, do dowiązania z istniejącą S8)

 

-  Nawierzchnia ronda na Węźle „Kamieńsk”

 

grubość

grubość

warstwa

rodzaj materiału

nasyp

wykop

 

 

4 cm

4 cm

warstwa ścieralna

SMA 11 PMB 45/80-55

10 cm

10 cm

warstwa wiążąca

AC WMS 16 W PMB 25/55-60

 

 

 

 

16 cm

16 cm

warstwa podbudowy

AC WMS 16 P 20/30

 

 

 

 

22 cm

22 cm

warstwa podbudowy zasadniczej

mieszanka kruszywa niezwiązana 0/31,5 na

podbudowę zasadniczą

 

 

 

15 cm

15 cm

warstwa technologiczna

mieszanka kruszywa związana cementem C 1,5/2

 

 

 

 

−−−−−−

15 cm

warstwa mrozoochronna

mieszanka kruszywa niezwiązana o CBR≥35% i

k≥0,0093 cm/s

 

 

 

67 cm

−−−−−−

≥ 0,65 x hz = 0,65 x 1,0 = 0,65 m

warunek mrozoodporności dla podłoża G1 w

nasypie spełniony

 

 

 

−−−−−−

82 cm

≥ 0,65 x hz = 0,65 x 1,0 = 0,65 m

warunek mrozoodporności dla podłoża G1 w

wykopie spełniony

 

 

 

 

Konstrukcja nawierzchni DW 484 (KR6)

grubość

grubość

warstwa

rodzaj materiału

nasyp

wykop

 

 

4 cm

4 cm

warstwa ścieralna

AC 11 PMB 45/80-55

10 cm

10 cm

warstwa wiążąca

AC 16 W PMB 25/55-60

 

 

 

 

17 cm

17 cm

warstwa podbudowy

AC 22 P 35/50

 

 

 

 

20 cm

20 cm

warstwa podbudowy zasadniczej

mieszanka kruszywa niezwiązana 0/31,5 na

podbudowę zasadniczą

 

 

 

20 cm

20 cm

warstwa technologiczna

mieszanka kruszywa związana cementem C 1,5/2

−−−−−−

15 cm

warstwa mrozoochronna

mieszanka kruszywa niezwiązana o CBR≥35% i

k≥0,0093 cm/s

 

 

 

71 cm

−−−−−−

≥ 0,65 x hz = 0,65 x 1,0 = 0,65 m

warunek mrozoodporności dla podłoża G1 w

nasypie spełniony

 

 

 

−−−−−−

86 cm

≥ 0,65 x hz = 0,65 x 1,0 = 0,65 m

warunek mrozoodporności dla podłoża G1 w

wykopie spełniony

 

 

 

 

Konstrukcja nawierzchni dla dróg powiatowych i pozostałych dróg dojazdowych (KR 3)

grubość

grubość

warstwa

 

rodzaj materiału

nasyp

wykop

 

 

 

 

4 cm

4 cm

warstwa ścieralna

 

AC 11 PMB 45/80-55

7 cm

7 cm

warstwa wiążąca

 

AC 16 W 35/50

 

 

 

 

 

7 cm

7 cm

warstwa podbudowy

 

AC 22 P 35/50

 

 

 

 

 

20 cm

20 cm

warstwa podbudowy zasadniczej

mieszanka kruszywa niezwiązana stabilizowana

mechanicznie 0/31,5

 

 

 

 

15 cm

15 cm

warstwa technologiczna

 

mieszanka kruszywa związana cementem C 1,5/2

−−−−−−

15 cm

warstwa mrozoochronna

 

mieszanka kruszywa niezwiązana o CBR≥35% i

 

k≥0,0093 cm/s

 

 

 

 

53 cm

68 cm

 

łączna grubość konstrukcji

 

 

 

50 cm

50 cm

grubość konstrukcji wymagana ze wzgl. na war. mrozoodporności

 

 

 

 

 

 

Drogi gminne o nawierzchni bitumicznej (KR2)

 

grubość

grubość

warstwa

 

rodzaj materiału

 

 

 

nasyp

wykop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 cm

4 cm

warstwa ścieralna

 

AC 11 S 50/70

 

 

 

8cm

8cm

warstwa wiążąca

 

AC 22 P 50/70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 cm

20 cm

warstwa podbudowy zasadniczej

mieszanka niezwiązana stabilizowana

 

 

 

mechanicznie 0/31,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 cm

25 cm

warstwa technologiczna

 

mieszanka związana cementem C 1,5/2

 

 

47 cm

57 cm

 

łączna grubość konstrukcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 cm

45 cm

grubość konstrukcji wymagana ze wzgl. na war. mrozoodporności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogi gminne o nawierzchni niezwiązanej - kruszywowej (KR2)

grubość

grubość

warstwa

nasyp

wykop

 

12 cm

12 cm

nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/16

20 cm

20 cm

Podbudowa z mieszanki tłuczniowo-destruktowej 50:50 stabilizowanej mechanicznie

 

 

 

15 cm

25 cm

warstwa technologiczna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2

47 cm

57 cm

łączna grubość konstrukcji

 

 

 

45 cm

45 cm

grubość konstrukcji wymagana ze wzgl. na war. mrozoodporności

 

 

 

 

 

Drogi dojazdowe o nawierzchni niezwiązanej utrwalonej powierzchniowo (KR2)

grubość

grubość

warstwa

nasyp

wykop

 

 

 

podwójne powierzchniowe utrwalenie

12 cm

12 cm

nawierzchnia z destruktu bitumicznego

20 cm

20 cm

Podbudowa z mieszanki tłuczniowo-destruktowej 50:50 stabilizowanej mechanicznie

 

 

 

15 cm

25 cm

warstwa technologiczna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2

47 cm

57 cm

łączna grubość konstrukcji

 

 

 

45 cm

45 cm

grubość konstrukcji wymagana ze wzgl. na war. mrozoodporności