POSTĘP ROBÓT
 

 

MAJ 2020

 

 

 

1.     Roboty drogowe

 

W miesiącu maju 2020 r. zrealizowano nw. roboty drogowe:

-       usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):

-       trasa główna strona lewa i prawa,

-       pas rozdziału,

-       drogi dojazdowe DD8, DD20, DD25,

-       drogi gminne WD-299,

-       zbiorniki SR-B-13a, SR-B-16b, SR-B-22,

-       wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-       trasa główna strona lewa i prawa,

-       przepusty rurowe Pd-4a, Pd-5, Pd-6,

-       zbiorniki SR-B-01, SR-B-08,

-       budowa nasypów:

-       trasa główna strona lewa i prawa,

-       droga wojewódzka DW 484,

-       drogi gminne przy WD-297, WD-299, WD-306, WD-310,

-       drogi dojazdowe DD15, DD23, DD25, DD42,

-       wykonanie górnej warstwy nasypu (GWN):

-       trasa główna km 356+080 – 356+400, 368+750 – 369+190 strona lewa,

-       zbrojenie skarp geosiatką poliestrową:

-       droga gminna przy WD-310,

-       wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

-       trasa główna strona lewa,

-       droga wojewódzka DW 484,

-       stabilizacja gruntów spoistych spoiwem hydraulicznym w podstawie nasypu:

-       trasa główna,

-       drogi gminne przy WD-300, WD-308,

-       wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem C0,4/0,5:

-       trasa główna strona lewa,

-       droga dojazdowa DD15,

-       droga gminna przy WD-299.

-       wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem C1,5/2:

-       trasa główna strona lewa

-       rozebranie podbudowy z betonu cementowego:

-       trasa główna strona lewa,

-       frezowanie nawierzchni asfaltowej:

-       trasa główna strona lewa,

-       droga gminna przy WD-304,

-       montaż przepustów rurowych żelbetowych:

-       Pd-2, Pd-3, Pd-4, Pd-5, Pd-8, Pd-9a, Pd-9b, Pm-3.

 

2.     Roboty mostowe

 

W miesiącu maju 2020 r. zrealizowano nw. roboty mostowe:

 

Przepusty skrzynkowe:

a)      wykonanie fundamentów pod elementy prefabrykowane:

-        PZM-54,

b)      wykonanie zasypek pod wloty/wyloty przepustów oraz wewnątrz przepustów:

-       PP-14a, PP-14b, PP-15a, PP-15b, PZM-47, PZM-48, PZM-49, PZM-50,

c)      montaż zbrojenia i betonowanie segmentów monolitycznych oraz płyt zespalających:

-       PP-14a, PP-14b, PP-15a, PP-15b, PZM-46, PZM-47, PZM-49, PZM-50,

d)      montaż prefabrykatów przepustów (elementy górne, dolne, skrzydła, elementy typu L):

-       PZM-51, PZM-52, PZM-54, PZM-60, PZM-61,

e)      betonowanie elementów wylotu, płyty zespalającej przepustów:

-       PP-16, PP-17, PZM-46, PZM-47, PZM-48, PZM-49, PZM-51, PZM-54, PZM-56,

f)       wykonanie izolacji przepustów:

-       PZM-67.

 

WD-297

a)      zasypki fundamentów w osiach podpór A, B, C, D, E.

 

WA-298

a)      montaż zbrojenia i betonowanie ław fundamentowych w osiach podpór A, B.

 

WD-299

a)      przygotowanie platform pod wykonanie kolumn DSM w osiach podpór A, B, C, D.

 

WD-300

a)      betonowanie ław fundamentowych w osiach podpór A, B,

b)      montaż zbrojenia ław w osiach C, D,

c)      wykonanie warstwy podkładowej z betonu w osi podpory E.

 

WA-301

a)      rozpoczęcie wykonywania wzmocnienia podłoża palami CFA,

b)      rozbiórka krawędzi ustroju niosącego.

 

KP-302

a)      wykonywanie zasypek ław fundamentowych,

b)      montaż zbrojenia i betonowanie słupów,

c)      montaż zbrojenia i betonowanie ramp i podpór obiektu.

 

WD-304

a)      montaż zbrojenia i betonowanie fundamentów w osiach podpór A, B, C, D, E,

b)      wykonanie zasypek fundamentów w osiach D i E,

c)      betonowanie korpusu przyczółka i skrzydła lewego w osi A,

d)      montaż zbrojenia i betonowanie słupów w osiach B, C i D,

e)      montaż zbrojenia korpusu w osi podpory A,

f)       demontaż ścianek szczelnych w pasie rozdziału.

 

MA-305

a)      wykonanie wykopów pod fundamenty w osiach podpór B, C,

b)      ułożenie betonu podkładowego pod fundamenty w osiach podpór B, C,

c)      skucie głowic pali w osiach podpór A, B, C, D,

d)      wykonanie próbnych obciążeń pali (statyczne i dynamiczne),

e)      montaż zbrojenia i beton fundamentów w osiach A, B.

 

WD-306

a)      wykonanie izolacji powłokowej słupów w osiach C, D,

b)      zasypywanie wykopów fundamentowych w osiach podpór C, D,

c)      przygotowanie podłoża pod rusztowania ustroju nośnego,

d)      wykonanie ciosów podłożyskowych w osiach A, B, C, D, E,

e)      montaż rusztowań ustroju nośnego.

 

WA-307

a)      wykonanie kolumn DSM w osiach A, B,

b)      wykopy do poziomu posadowienia wraz ze skuciem głowic kolumn DSM,

c)      wykonanie betonu podkładowego pod fundamenty w osiach A, B,

d)      wykonanie zbrojenia i betonowanie fundamentów w osiach A, B.

 

WD-308

a)      izolacja słupów w osi podpory C,

b)      zasypka wykopu w osi podpory C,

c)      zasypki w obrębie podpór w osiach A, E,

d)      usunięcie tymczasowych ścianek szczelnych w pasie rozdziału.

 

WA-309

a)      wykonanie wykopów pod platformy dla wykonania kolumn DSM,

b)      wykonanie kolumn DSM,

c)      wykonanie wykopów pod fundamenty w osiach A i B wraz ze skuciem głowic kolumn DSM,

d)      beton podkładowy pod fundamenty w osiach A, B.

 

WD-310

a)      montaż zbrojenia i beton słupów w osiach podpór A, D

b)      izolacje fundamentów w osiach podpór A, D, E,

c)      zasypki w obrębie podpór A, E.

 

PZDdz4

a)      wykonanie kolumn DSM,

b)      wykopy do poziomu posadowienia wraz ze skuciem głowic kolumn DSM,

c)      ułożenie betonu podkładowego w osiach podpór A, B,

d)      montaż zbrojenia i betonowanie fundamentów w osiach podpór A, B,

e)      zbrojenie korpusów przyczółków w osiach A, B.

 

MA-311

a)      wykonanie pali CFA w osiach A, B,

b)      montaż igłofiltrów.

 

PZDg2

a)      wykonano ławy fundamentowe w osi podpory A,

b)      zabetonowano słupy w osi podpory D,

c)      zabetonowano korpusy przyczółków w osiach podpór A, E,

d)      ułożenie betonu podkładowego ławy fundamentowej w osiach B, C,

e)      montaż zbrojenia ław fundamentowych.

 

WD-312

a)      wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego kolumnami DSM,

b)      wymiana gruntu oraz wykonanie podbudowy betonowej w osi podpory C,

c)      wykonanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych w osiach podpór C, D, E,

d)      betonowanie ław fundamentowych w osiach A, B.

 

PZSd2

a)      zasypki ław fundamentowych,

b)      montaż zbrojenia i deskowania ramy,

c)      betonowanie ramy ustroju nośnego wraz ze skrzydełkami w osiach A, B,

d)      izolacja ramy ustroju nośnego,

e)      betonowanie skrzydeł w osiach A, B,

f)       wykonanie izolacji i zasypek za przyczółkami.

 

WA-313

a)      wykonanie pali CFA w osiach podpór A, B,

b)      montaż igłofiltrów w osiach A, B,

c)      skuwanie głowic pali w osiach A, B,

d)      układanie betonu podkładowego ław fundamentowych.

 

MA-314

a)      wykonanie pali CFA w osiach podpór A, B, C, D,

b)      wykopy do poziomu posadowienia wraz ze skuciem głowic pali,

c)      wykonanie próbnych obciążeń pali (statyczne i dynamiczne).

 

WD-315

a)      montaż ścianek szczelnych w osi podpory C,

b)      wykonano kolumny DSM,

c)      ułożenie betonu wyrównawczego w osi podpory D,

d)      wykonanie izolacji powłokowej i zasypek ław fundamentowych w osiach podpór A, B, D, E,

e)      montaż zbrojenia i betonownie słupów w osiach podpór A, B, D, E,

f)       zasypki przyczółka w osi A.

 

WD-316

a)      wykonanie kolumn DSM,

b)      montaż ścianek szczelnych w osi podpory C,

c)      betonowanie ław fundamentowych w osiach C, D, E,

d)      wykonanie izolacji powłokowej i zasypek ław fundamentowych,

e)      zbrojenie i betonowanie słupów w osiach podpór A, B, E.

 

 

3.     Roboty branżowe

 

W miesiącu maju 2020 r. zrealizowano następujące roboty branżowe:

a)      kontynuacja prac związanych z usuwaniem kolizji elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia:

- 14nN, 19AnN, 25nN, 26nN,

- SN10, SN11, SN13, SN14, SN17,

b)      kontynuacja prac związanych z usuwaniem kolizji wodno-kanalizacyjnych:

- wR, wR”, wS, wZ, wAA,

c)      kontynuacja prac związanych z drenażami:

- rozbiórka istniejących drenaży,

- rozbiórka istniejących sączków i zbieraczy,

d)      kontynuacja rozbiórki kanalizacji deszczowej,

e)      kontynuacja usuwania kolizji teletechnicznych:

- kolizje nr 8, 11.