POSTĘP ROBÓT
 

 

KWIECIEŃ 2022

 

*  Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego wlicza się Koszty Ogólne

* Od PŚP nr 34 nastąpiła zmiana metodologii obliczania finansowego zaawansowania procentowego [%], tj. uwzględniono Prognozę Wartości Ostatecznej Kontraktu

Prognoza Wartości Ostatecznej = Zaakceptowana Kwota Kontraktowa + Aneksy = 757 376 352,69 PLN netto / 931 572 913,81 PLN brutto.

 

ROBOTY DROGOWE

a)      wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-       PT str. prawa, km 357+800 – 358+100,

-       TG str. lewa, km 364+200 – 366+500,

-       TG str. prawa, km 365+500 – 369+992,

b)      wykonanie nasypów (bez objętości warstwy GWN):

-       wjazd awaryjny TG str. prawa, km 356+324,

-       TG str. prawa, km: 361+400 – 361+700, 364+200 – 364+800, 366+200 – 366+600, 369+500 – 369+992, 373+725 – 374+260, 374+611 – 374+790,

c)      wykonanie warstwy GWN: TG str. prawa, km: 359+300 – 359+658, 359+725 – 359+975, 373+000 – 373+105, 374+841 – 375+090, 375+975 – 376+006, 373+723 – 374+030,

d)      wykonanie zasypki pasa dzielącego i poboczy, TG str. prawa, km 354+200 – 357+026,

e)      wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-       PT str. lewa, km 357+120 – 357+144,

-       PT str. prawa, km 357+120 – 358+100,

f)       wykonanie podbudowy pomocniczej C5/6 w zakresie TG str. prawa, km: 357+119 – 357+180, 359+115 – 359+650,

g)      wykonanie podbudowy pomocniczej C5/6 gr. 15 cm KR7 na odcinkach w km: 359+725 – 359+990, 370+910 – 371+003, 375+450 – 375+975, 373+000 – 373+105, 371+830 – 371+925, 374+867 – 375+090, 375+090 – 375+300, 375+375 – 376+006,43,

h)      wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3  KR2 na drodze DD30,

i)       wykonanie ulepszonego podłoża z C0,4/0,5:

-       PT str. lewa, km: 357+100 – 358+350, 363+450 – 363+725,

-       PT str. prawa, km 357+750 – 358+300,

-       droga dojazdowa DD29,

j)       wykonanie warstwy wzmacniającej C3/4 w zakresie TG str. prawa, km: 361+000 – 361+710, 375+090 – 375+300, 373+920 – 374+030, 373+750 – 373+836,

k)      wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej:

-       drogi dojazdowe: DD26, DD30,

-       TG str. prawa, km: 362+905 – 363+420, 361+100 – 361+435,

l)       wykonanie warstwy poślizgowej z powierzchniowego utrwalenia w zakresie TG str. prawa, km 354+175 – 356+985,

m)    wykonanie nawierzchni  z betonu cementowego (DWN i GWN) w zakresie TG str. prawa, km 354+175 – 356+985,

n)      wykonanie nawierzchni z MMA:

-       warstwa wiążąca AC16W na drogach: DD03, DD04, DD04a,

-       warstwa ścieralna AC11S na drogach: DD03, DD04, DD04a,

o)     umocnienie wlotów/wylotów przepustów kostką betonową: przepusty PP w ciągu trasy głównej str. lewa,

p)      ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

-       wykonanie pali fundamentowych ekranów: EP07d, EO08b,

-       montaż słupów stalowych ekranów akustycznych wraz z elementami mocowania: EP02b, EP11f, EP11c, EP11h, EP11i,

q)      umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną z destruktu na drogach: DD03, DD04, DD04a,

r)       humusowanie i obsianie nasionami w zakresie powierzchni płaskich oraz pasa szerokości 2m od krawędzi skarp/przeciwskarp przy drogach: DD03, DD04, DD04a,

s)      prace porządkowe na placu budowy.

 

ROBOTY MOSTOWE

a)      Przepusty skrzynkowe:

-       montaż zbrojenia elementów konstrukcyjnych przepustów: PD(m)-16, PZM-56,

-       wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu niekonstrukcyjnego: PD(m)-16,

-       betonowanie elementów konstrukcyjnych przepustów: PD(m)-16, PZM- 56,

-       wykonanie zasypek przepustów: PD(m)-16, PZM-56,

b)      WD-297: obiekt oddany do użytkowania,

c)      WA-298, jezdnia prawa: obiekt oddany do użytkowania,

d)      WD-299: Umocnienie stożków przyczółków prefabrykowanymi płytami ażurowymi,

e)      WD-300: umocnienie stożków przyczółków prefabrykowanymi płytami ażurowymi,

f)       WA-301, jezdnia prawa: przygotowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację, betonowanie podwalin stożków, ułożenie warstwy izolacji grubej z papy zgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, montaż kotew kap chodnikowych, umocnienie stożków przyczółków prefabrykowanymi płytami ażurowymi,

g)      PZSdz-6: roboty nie były prowadzone,

h)      KP-302: obiekt oddany do użytkowania,

i)       WA-303, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie przyczółka i skrzydełka, montaż zbrojenia i betonowanie ciosów podłożyskowych na przyczółkach, montaż łożysk, montaż zbrojenia poprzecznic, wykonanie izolacji cienkiej, wykonanie zasypek za przyczółkiem, wykonanie drenażu za przyczółkiem,

j)       WD-304: obiekt oddany do użytkowania,

k)      MA-305, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie poprzecznic – etap I, montaż belek prefabrykowanych, wykonanie izolacji cienkiej, wykonanie zasypek za przyczółkami, wykonanie stożków przyczółków, wykonanie drenażu za przyczółkiem, montaż rury osłonowej pod płytami przejściowymi, wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe, montaż zbrojenia i betonowanie płyty przejściowej,

l)       WD-306: wykonanie podwalin stożków przyczółków,

m)    WA-307, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie płyty ustroju niosącego, wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe, montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych, montaż dylatacji, wykonanie izolacji cienkiej,

n)      WD-308: umocnienie stożków przyczółków prefabrykowanymi płytami ażurowymi,

o)     WA-309, jezdnia prawa: ułożenie warstwy izolacji grubej z papy zgrzewalnej pod kapy chodnikowe, montaż krawężników, montaż zbrojenia kapy chodnikowej, wykonanie podwalin stożków przyczółków,

p)      WD-310: umocnienie stożków przyczółków prefabrykowanymi płytami ażurowymi wraz z umocnieniem półek kostką brukową,

q)      PZDdz-4, jezdnia prawa: ułożenie warstwy izolacji grubej z papy zgrzewalnej pod kapy chodnikowe, montaż krawężników, montaż zbrojenia kap chodnikowych,

r)       MA-311, jezdnia prawa: montaż zbrojenia ramy ustroju niosącego,

s)      PZDg-2: wykonanie podwalin stożków przyczółków, wykonanie schodów skarpowych,

t)       WD-312: roboty nie były prowadzone,

u)      PZSd2, jezdnia prawa: wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe, montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych, ułożenie warstwy izolacji grubej z papy zgrzewalnej pod kapy chodnikowe,

v)      WA-313, jezdnia prawa: wykonanie izolacji cienkiej, wykonanie zasypek za przyczółkami, wykonanie stożków przyczółków, wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe, montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych,

w)    MA-314, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie płyty ustroju niosącego, wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe, montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych, montaż dylatacji,

x)      WD-315: obiekt oddany do użytkowania,

y)      WD-316: obiekt oddany do użytkowania.

 

ROBOTY BRANŻOWE

a)    budowa linii zasilających: linie nN na terenie OUA,

b)   kanały technologiczne: kanalizacja Ktu, studnie,

c)    budowa oświetlenia: roboty ziemne, układanie kabli i montaż fundamentów pod słupy oświetlenia – Obwód Utrzymania Autostrady,

d)   budowa zbiorników retencyjnych: roboty ziemne, układnie bentomaty, układnie płyt ażurowych, podsypka pod płyty – zbiornik Sr-B-19,

e)   kanały hydrotechniczne: roboty nie były prowadzone,

f)    kanalizacja deszczowa: montaż studzienek wpustowych, wykonanie kanałów kanalizacji deszczowej, umocnienia wylotów przykanalików do rowów,

g)   roboty melioracyjne: roboty ziemne w ciągu rowów, umocnienia rowów,

h)   Obwód Utrzymania Autostrady:

-     budynek administracyjno-socjalny: montaż konstrukcji stalowej dachu,

-     budynek warsztatowo-magazynowo-garażowy: montaż zbrojenia, betonowanie elementów żelbetowych, murowanie ścian fundamentowych,

-     roboty w zakresie branży wod.-kan.: nie były wykonywane.