POSTĘP ROBÓT
 

 

WRZESIEŃ 2021

 

 

*  Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego wlicza się Koszty Ogólne

 

3.4.1        ROBOTY DROGOWE

We wrześniu 2021 r. zrealizowano nw. roboty drogowe:

1.      rozebranie podbudowy z betonu cementowego:

-       trasa główna strona prawa, km:

358+850 – 359+700,

364+200 – 365+315,

 1. frezowanie nawierzchni asfaltowej:

-       trasa główna strona prawa, km:

358+850 – 359+700,

359+700 – 365+700,

 1. wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-       trasa główna strona lewa, km 359+700 – 364+200,

-       przepusty: Pm-4, Pm-4a, Pd-6a,

 1. wykonanie nasypów (bez objętości GWN):

-       trasa główna strona prawa, km:

357+475 – 357+756,

357+980 – 358+775,

363+300 – 364+100,

364+200 – 369+992,

371+175 – 371+420,

371+500 – 371+800,

372+550 – 372+800,

375+300 – 375+800,

-       drogi dojazdowe: DD41, DD38,

 1. montaż przepustów rurowych PP Ø0,60, Ø0,80, Ø1,00, Ø1,20, Ø1,40;

-      trasa główna, strony lewa i prawa,

6.      montaż przepustu żelbetowego Pd-7,

 1. wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

-      trasa główna strona prawa, km:

358+540 – 358+660,

364+315 – 364+380,

 1. wykonanie warstwy GWN:

-       trasa główna strona prawa, km:

355+000 – 355+120,

356+400 – 357+020,

358+325 – 358+640,

 1. wykonanie ulepszonego podłoża z C0,4/0,5:

-      trasa główna strona prawa, km:

358+330 – 358+465,

358+660 – 358+715,

359+940 – 360+325,

365+250 – 365+950,

366+965 – 367+015,

371+060 – 371+130,

375+670 – 375+765,

-       pas technologiczny strona lewa, km:

352+400 – 353+390,

353+450 – 354+000,

-       droga dojazdowa: DD41,

-       DLK-2, DLK-3,

 1. wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki C3/4:

-       trasa główna strona prawa, km:

351+920 – 352+100,

356+790 – 356+960,

375+300 – 375+765,

 1. wykonanie podbudowy z mieszanki C5/6:

-       trasa główna strona prawa, km:

351+800 – 352+100,

354+740 – 355+125,

355+960 – 356+220,

356+790 – 356+960,

373+105 – 375+430,

 1. wykonanie podbudowy z mieszanki C8/10:

-       trasa główna strona prawa, km 352+100 – 354+840,

 1. wykonanie warstwy mrozoochronnej C1,5/2:

-     drogi dojazdowe: DD03, DD04a,

 1. wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej:

-     trasa główna strona prawa, km 375+670 – 375+765,

-     DLK-2, DLK-3,

 1. wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3:

-     droga dojazdowa DD18,

-     droga gminna DG WD-300,

-     DLK-2, DLK-3,

 1. wykonanie nawierzchni z MMA:

-       warstwa wiążąca AC16W KR2: DG WD-299, DG WD-300, DD11, DD14,

-       warstwa ścieralna AC11S KR2: DD05, DD07, DD11, DD14,

 1. ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

-     wykonanie pali fundamentowych ekranów: EP 03, EP 04,

-     montaż belek podwalinowych ekranów: EL 16C, EL 17A, EL 21, EL 22,

-     montaż paneli pochłaniających ekranów: EL 09, EL 14, EL 19C,

-     montaż słupów ekranu: EP 01,

 1. układanie prefabrykatów betonowych:

-       układanie krawężników betonowych 20×30 cm:

drogi przy obiektach mostowych: WD-299, WD-300,

-       układanie obrzeży betonowych 8×30 cm:

drogi przy obiektach mostowych: WD-299, WD-300,

 1. układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

-       drogi gminne: DG WD-299, DG WD-300,

 1. zasypanie wykopów z zagęszczeniem:

-       przepust Pm-8.

 

3.4.2        ROBOTY MOSTOWE

We wrześniu 2021 r. zrealizowano nw. roboty mostowe:

Przepusty skrzynkowe:

a)     wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych pod przepusty: PP-15a, PP-15b, PP-19, PP-26a, PP-26b, PP26c, PP- 28c, PP-29a, PP-29b, PZM-51, PZM-55, PZM-57, PZM-58, PZM59, PZM-66,

b)     betonowanie ław fundamentowych pod przepusty: PP-26a, PP-26b, PP-26c, PP-28c, PP-29a, PP-29d, PZM-61,

c)     montaż prefabrykatów przepustów: PP-28a, PP-28b, PP-28c, PZM-58, PZM-59, PZM-62, PZM-63, PZM-64, PZM-65, PZM-67,

d)     montaż zbrojenia elementów konstrukcyjnych przepustów: PP-25a, PP-25b, PP-26a, PP-26b, PP-26c, PZM-57, PZM- 58, PZM-59, PZM-60, PZM-61, PZM-62, PZM-65,

e)     betonowanie elementów konstrukcyjnych przepustów: PP-25a, PP-25b, PP-26c, PP-26d, PZM-55, PZM-57, PZM-58, PZM-59, PZM-60, PZM-61,

f)      wykonanie izolacji cienkiej przepustów: PP-25a, PP-25b, PP-29a, PZM-58, PZM-59, PZM-61, PZM-64, PZM-65, PZM- 67,

g)     wykonanie zasypek przepustów: PP-15a, PP-15b, PP-26a, PP-26b, PP-26c, PP-26d, PZM-51, PZM-57, PZM-58, PZM- 59,

h)     wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej na przepustach: PP-29a, PZM-58, PZM-59, PZM-64, PZM-65, PZM-67.

WD-297

a)    obiekt oddany do użytkowania.

WA-298 – jezdnia prawa

a)    betonowanie kap chodnikowych przy skrzydełkach,

b)    wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych.

WD-299

a)    wykonanie umocnień stożków.

WD-300

a)    wykonanie umocnień stożków.

WA-301 – jezdnia lewa

a)    wykonanie umocnień stożków.

WA-301 – jezdnia prawa

a)    montaż zbrojenia ław fundamentowych i filarów,

b)    betonowanie ław fundamentowych i filarów,

c)    montaż zbrojenia i betonowanie skrzydełek przyczółka.

PZSdz-6 – jezdnia prawa

a)    beton wyrównawczy pod płyty przejściowe,

b)    montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych,

c)    montaż prefabrykowanych desek gzymsowych,

d)    montaż krawężników,

e)    montaż kotew wklejanych.

KP-302

a)    obiekt oddany do użytkowania.

WA-303 – jezdnia lewa

a)    wykonanie umocnienia stożków.

MA-305 – jezdnia prawa

a)    rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych i murowanych.

WD-306

a)    roboty nie były wykonywane.

WA-307

a)    roboty nie były wykonywane.

WD-308

a)    roboty nie były wykonywane.

WA-309 jezdnia lewa

a)    wykonanie hydrofobizacji.

WA-309 jezdnia prawa

a)    montaż zbrojenia i betonowanie ław fundamentowych,

b)    wykonywanie zasypek ław fundamentowych.

WD-310

a)    roboty nie były wykonywane.

PZDdz-4 – jezdnia prawa

a)    montaż zbrojenia i betonowanie ław fundamentowych.

MA-311 – jezdnia lewa

a)    wykonanie pali CFA.

PZDg-2

a)    wykonanie zasypek za przyczółkami oraz stożków nasypowych.

WD-312

a)    roboty nie były wykonywane.

PZSd2 – jezdnia prawa

a)    montaż zbrojenia i betonowanie ław fundamentowych.

WA-313 – jezdnia lewa

a)    rozbiórki elementów betonowych, żelbetowych i murowanych.

MA-314 – jezdnia prawa

a)    wykonanie pali CFA.

WD-315 – jezdnia lewa

a)    wykonanie umocnień stożków.

WD-316

a)    wykonanie umocnień stożków.

 

 

3.4.3        ROBOTY BRANŻOWE

We wrześniu 2021 r. zrealizowano nw. roboty branżowe:

a)     budowa linii zasilających:

-       budowa linii zasilających nn – węzeł Kamieńsk,

b)      kanały technologiczne:

-       roboty ziemne i montaż kanałów – kanały Ktu i Ktp,

-       montaż studni,

c)      budowa oświetlenia:

-       montaż opraw oświetleniowych i wysięgników,

-       montaż słupów,

d)      budowa zbiorników retencyjnych:

-       wykopy do docelowej rzędnej pod zbiorniki retencyjne,

-       umocnienie dna i skarp matą bentonitową,

-       umocnienie dna i skarp geowłókniną,

-       umocnienie dna podsypką piaskową,

-       umocnienie dna i skarp prefabrykowanymi płytami ażurowymi z wypełnieniem kruszywem,

e)      kanalizacja deszczowa:

-       montaż wylotów z przykanalików na skarpę,

-       montaż ścieków skarpowych,

-       montaż umocnienia wylotów w rowach.

 

f)       roboty melioracyjne:

-       roboty ziemne w lokalizacji cieków i rowów,

-       umocnienia skarp rowów.

 

g)      Obwód Utrzymania Autostrady:

-       budynek administracyjno-socjalny:

roboty ziemne,

betonowa warstwa wyrównawcza pod fundamenty,

montaż zbrojenia fundamentów,

-       umocnienie skarp rowów,

-       zewnętrzna instalacja gazowa,

-       sieć wodociągowa.