OPIS KONTRAKTU
 
 
 

Ogólne informacje o projekcie / kontrakcie

Przedmiotem inwestycji jest „Projekt i budowa autostrady A-1 Odcinek B - węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800 do km 376+000.

Na podstawie zapisów Projektu Budowlanego będącego załącznikiem do Programu Funkcjonalno – Użytkowego na całym projektowanym odcinku B autostrada przebiegać będzie po śladzie drogi krajowej nr 1. W stanie istniejącym droga krajowa ma przekrój 2x2. Istniejąca nawierzchnia posiada liczne spękania i wykruszenia. W stanie istniejącym autostrada posiada nawierzchnię asfaltową. Istniejące obiekty inżynierskie wymagają wyburzenia bądź przebudowy.

Odcinek B projektowanej autostrady A-1 położony jest na terenie następujących jednostek administracji terenowej:

·        Powiat piotrkowski:

- gmina Wola Krzysztoporska

- miasto Piotrków Trybunalski.

- gmina Rozprza

·        powiat radomszczański:

- gmina Kamieńsk,

- miasto Kamieńsk,

„Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B.: węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800 do km 376+000 obejmuje:

1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.

2. Roboty przygotowawcze.

3. Budowę autostrady A-1, jak i przebudowę istniejącej sieci drogowej (według Projektu Wykonawczego będącego załącznikiem do Programu Funkcjonalno - Użytkowego), a w szczególności:

·        budowę autostrady o długości ok. 24,200 km;

·        budowę węzła autostradowego:

- węzeł autostradowy „Kamieńsk w km 375+244;

·        budowę Obwodu Utrzymania Drogowego w rejonie węzła „Kamieńsk”:

·          przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych – drogi poprzeczne:

- 1 droga wojewódzka DW 484

- 3 drogi powiatowych,

- 10 dróg gminnych,

- 1 droga lokalna

- budowa dróg dojazdowych służących do obsługi przyległego terenu;

·        przejazdy awaryjne w ilości 8 szt.;

·        wjazdy awaryjne w ilości 9 szt.;

·          ogrodzenie autostrady;

·          obiekty inżynierskie w ilości 20 szt. w tym:

- 3 nowe obiekty mostowe,

- 6 nowych wiaduktów w ciągu autostrady,

- 10 nowych wiaduktów nad autostradą

- 1 nowa kładka dla pieszych,

·             urządzenia ochrony środowiska:

- ekrany akustyczne;

- zespoły oczyszczające;

·             przejścia dla zwierząt:

- 1 przejście dla dużych zwierząt górą;

- 1 przejście dla dużych zwierząt dołem;

- 4 przejścia dla średnich zwierząt dołem zespolone;

- 3 przejścia dla dużych zwierząt dołem zespolone;

- 22 przejścia dla małych zwierząt;

- 20 przejść dla płazów;

·             odprowadzenie wód opadowych z jezdni autostrady powinno opierać się na rowach drogowych wzdłuż autostrady, a kanalizacja deszczowa powinna stanowić uzupełnienie głównie na odcinkach biegnących w wysokich nasypach;

·             przepusty stalowe pod jezdnią główną oraz pod innymi drogami;

·             odcinkowe odwodnienie pasa dzielącego za pomocą odcinków ścieków z wpustami deszczowymi odprowadzającymi wody opadowe do projektowanych rowów lub istniejącego systemu kanalizacji;

·             urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- łączność autostradowa na całej trasie z dziewięcioma parami kolumn alarmowych;

- łączność autostradowa z kolumnami alarmowymi;

- oświetlenie autostrady, węzłów;

- oznakowanie pionowe i poziome;

- bariery;

·             ogrodzenie autostrady;

·             przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej:

- urządzenia melioracyjne i hydrologiczne;

- wodociągi;

- kanalizacja sanitarna;

- stacje transformatorowe;

- linie elektroenergetyczne;

- linie telekomunikacyjne;

- rurociąg paliwowy;

- gazociągi.

 

Kluczowe daty:
 
29.07.2020 - Wojewoda łódzki wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla odc. B w formie zamiennej decyzji ZRID nr 141/20 z dnia 22.07.2020 (obwieszczona 29.07.2020). W praktyce oznacza to, że prace będą mogły być prowadzone bez żadnych ograniczeń, zgodnie z nowym projektem.

18.04.2019 – Podpisanie Umowy na nadzór nad robotami budowlanymi

18.04.2019 – Przekazanie terenu budowy Wykonawcy Robót

18.04.2019 – Podpisanie Umowy z Wykonawcą Robót na wykonanie odcinka A autostrady A1
 
 
Biuro Kierownika Projektu:
95 - 080 Tuszyn,
ul. Turystyczna 18
 
 
Biuro Inżyniera Kontraktu:
95 - 080 Tuszyn,
ul. Turystyczna 18
 
 
Wykonawca:

Mirbud S.A.
ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
 
 
Biuro Budowy:

97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Dworska 6A
 

 

Konstrukcje nawierzchni:

 Konstrukcja nawierzchni – Autostrada A1

Trasa główna na istniejącej konstrukcji nawierzchni km 351+800 - 353+700

nazwa warstwy

grubość [cm]

nasyp

wykop

G1

G2

G3

G4

nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 w technologii odkrytego kruszywa, uziarnienie 0/8 mm

5

nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona)

25

w-wa poślizgowa z powierzchniowego utrwalenia

~

podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10

20

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6

15

GWN

20

-

-

-

-

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35% i k10 ≥ 8 m/dobę

-

-

20

20

20

ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego na miejscu spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 lub wapnem Rc0,5

-

-

-

20

25

           

Trasa główna na istniejącej konstrukcji nawierzchni km 353+700 - 376+000

nazwa warstwy

grubość [cm]

nasyp

wykop

G1

G2

G3

G4

nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 w technologii odkrytego kruszywa, uziarnienie 0/8 mm

5

nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona)

24

w-wa poślizgowa z powierzchniowego utrwalenia

~

podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10

20

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6

15

GWN

20

-

-

-

-

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35% i k10 ≥ 8 m/dobę

-

-

20

20

20

ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego na miejscu spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 lub wapnem Rc0,5

-

-

-

20

25

           

Trasa główna na poszerzeniu korpusu drogowego km 351+800 - 353+700

nazwa warstwy

grubość [cm]

nasyp

wykop

G1

G2

G3

G4

nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 w technologii odkrytego kruszywa, uziarnienie 0/8 mm

5

nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona)

25

w-wa poślizgowa z powierzchniowego utrwalenia

~

podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10

20

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6

15

w-wa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego na miejscu spoiwem hydraulicznym C3/4

15

GWN

20

-

-

-

-

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35% i k10 ≥ 8 m/dobę

-

-

20

20

20

ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego na miejscu spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 lub wapnem Rc0,5

-

-

-

20

25

           

Trasa główna na poszerzeniu korpusu drogowego km 353+700 - 376+000

nazwa warstwy

grubość [cm]

nasyp

wykop

G1

G2

G3

G4

nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 w technologii odkrytego kruszywa, uziarnienie 0/8 mm

5

nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona)

24

w-wa poślizgowa z powierzchniowego utrwalenia

~

podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10

20

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6

15

w-wa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego na miejscu spoiwem hydraulicznym C3/4

15

GWN

20

-

-

-

-

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35% i k10 ≥ 8 m/dobę

-

-

20

20

20

ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego na miejscu spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 lub wapnem Rc0,5

-

-

-

20

25

           

Konstrukcja nawierzchni autostrady na dojazdach do obiektów inżynierskich

nazwa warstwy

grubość [cm]

nasyp

wykop

G1

G2

G3

G4

w-wa ścieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55

4

w-wa wiążąca z AC 16 W PMB 25/55-60

8

podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50

18

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

20

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6

15

GWN

20

-

-

-

-

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35% i k10 ≥ 8 m/dobę

-

-

20

20

20

ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego na miejscu spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 lub wapnem Rc0,5

-

-

-

20

25

 

 
Schemat orientacyjny - kliknij aby powiększyć