POSTĘP ROBÓT
 

 

SIERPIEŃ 2022

 

 

Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego wlicza się Koszty Ogólne

* Od PŚP nr 34 nastąpiła zmiana metodologii obliczania finansowego zaawansowania procentowego [%], tj. uwzględniono Prognozę Wartości Ostatecznej Kontraktu

Prognoza Wartości Ostatecznej = Zaakceptowana Kwota Kontraktowa + Aneksy = 757 376 352,69 PLN netto / 931 572 913,81 PLN brutto.

 

 

ROBOTY DROGOWE – SIERPIEŃ 2022

-       wykonanie zasypki pasa dzielącego i poboczy, TG strona prawa, km 376+006,43 – 370+000,

-       wykonanie podbudowy pomocniczej C5/6 w zakresie:

-       TG strona prawa, km: 359+625 – 359+658, 359+696 – 359+730,

-       wykonanie podbudowy z mieszanki C8/10 :

-       TG strona prawa, km 359+720 – 364+000,

-       OUA - stanowiska mycia pojazdów,

-       wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3, KR1-KR7:

-       TG strona prawa, km 359+625 – 359+657,

-       drogi dojazdowe: DD07, DD08, DD12, DD25, DD44, DD47,

-       chodnik w ciągu DP-1521E,

-       wykonanie warstwy poślizgowej z powierzchniowego utrwalenia w zakresie TG strona prawa, km 375+360 – 374+875,

-       wykonanie nawierzchni z betonu cementowego (DWN i GWN) wraz z ułożeniem warstwy poślizgowej w zakresie:

-       TG strona prawa, km: 361+190 – 368+000, 375+360 – 374+875,

-       kliny na pasach włączeń/wyłączeń,

-       wykonanie nawierzchni z MMA:

-       warstwa wiążąca AC16W na drogach: TG strona prawa, km: 356+985 – 357+026, 357+120 – 357+160,

-       warstwa wiążąca AC16W na drogach: DD07, DD08, DD12, DD17, DD45, DG WD-310,

-       warstwa ścieralna AC11S na drogach: DD17, DD42,

-       warstwa ścieralna SMA11 na drogach: TG strona prawa, km: 356+985 – 357+026, 357+120 – 357+160,
357+710 – 357+744, 357+756 – 357+790,

-       umocnienie wlotów/wylotów przepustów kostką betonową, przepusty PP:

-       przy drogach dojazdowych,

-       w ciągu trasy głównej, strona lewa,

-       ułożenie krawężników betonowych 20×30 cm na drodze DD22,

-       ułożenie krawężników betonowych na terenie OUA: stanowisko mycia pojazdów, stanowisko postojowe dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,

-       ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

-       wykonanie pali fundamentowych ekranów: EP10, EP11, EP06P,

-       montaż słupów stalowych ekranów: EP01, EP02, EP03, EP04, EP05,

-       montaż belek podwalinowych: EP05,

-       montaż paneli pochłaniających: EL18C, EL17A, EL19A,

-       układanie ścieku trójkątnego:

-       monolitycznego: TG strona prawa, km: 357+148 – 357+730, 357+793 – 357+900, 359+140 – 359+250,
359+450 – 359+653, 371+699,7 – 371+769,9, 372+247,8 – 372+439, 372+444,5 – 372+486,2, 372+520,9 – 372+825, 373+014 – 373+070, 373+460 – 373+485, 373+725 – 373+797,5, 373+802 – 373+873,9, 373+960,4 – 374+241, 374+276,6 – 374+360, 374+606,8 – 374+787,1, 375+880 – 376+006,4

-       montaż barier energochłonnych:

-       pas rozdziału, km 354+100 – 359+650,

-       pobocze strona prawa, km 354+200 – 359+650,

-       umocnienie poboczy

-       kruszywem 0/16 gr. 10 cm: TG strona prawa, km 354+100 – 359+650,

-       umocnienie poboczy destruktem asfaltowym: DD17,

-       montaż słupków ogrodzenia oraz bram: TG strona prawa, km 351+800 – 355+000,

-       wykonanie drenażu TG strona prawa, km:  371+948 – 372+008, 372+964 – 373+024; 373+847 – 373+902,
374+577 – 374+637, 375+055 – 375+105 (pas rozdziału); prawa krawędź km: 371+065 – 371+130, 371+790 – 371+820, 375+260 – 375+273, 375+322 – 375+413, 375+453 – 375+560, 375+648 – 375+816,

-       humusowanie i obsianie:

-       pas rozdziału, km: 354+100 – 359+653, 372+600 – 373+000,

-       skarp i rowów TG strona prawa, km: 357+100 – 358+100, 358+300 – 359+649, 370+500 – 371+700,
372+400 – 374+200,

-       tereny płaskie: DD19, DD26,

-       prace porządkowe na placu budowy.

 

ROBOTY MOSTOWE – SIERPIEŃ 2022

-       Przepusty skrzynkowe: kontynuacja praz związanych z wykonaniem robót wykończeniowych przepustów prefabrykowanych, wykonanie schodów skarpowych oraz montaż balustrad,

-       WD-297: obiekt oddany do użytkowania,

-       WA-298, jezdnia prawa: obiekt oddany do użytkowania,

-       WD-299: hydrofobizacja powierzchni betonowych,

-       WD-300: hydrofobizacja powierzchni betonowych,

-       WA-301, jezdnia prawa: montaż barier stalowych, wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych, montaż kolektora odwodnieniowego, ułożenie warstwy ścieralnej z SMA, wykonanie próbnego obciążenia,

-       PZSdz-6: montaż barier stalowych, wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych, ułożenie warstwy ścieralnej z SMA,

-       KP-302: roboty nie były wykonywane,

-       WA-303, jezdnia prawa: montaż krawężników i desek gzymsowych, montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych, wykonanie krawężnika zanikającego, wykonanie warstwy wiążącej,

-       WD-304: roboty nie były prowadzone,

-       MA-305, jezdnia prawa: wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie krawężnika zanikającego, wykonanie schodów skarpowych, wykonanie umocnienie stożków,

-       WD-306: wykonanie próbnego obciążenia,

-       WA-307, jezdnia prawa: wykonanie warstwy wiążącej,

-       WD-308: wykonanie drenażu płyty pomostowej,

-       WA-309, jezdnia prawa: wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych, montaż barier stalowych,

-       WD-310: roboty nie były prowadzone,

-       PZDdz-4, jezdnia prawa: wykonanie warstwy wiążącej, montaż barier stalowych,

-       MA-311, jezdnia prawa: wykonanie izolacji grubej płyty pomostu, wykonanie warstwy wiążącej, ułożenie krawężnika zanikającego,

-       PZDg-2: hydrofobizacja powierzchni betonowych,

-       WD-312: roboty nie były prowadzone,

-       PZSd2, jezdnia prawa: wykonanie warstwy wiążącej, ułożenie krawężnika zanikającego, wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych, montaż barier stalowych,

-       WA-313, jezdnia prawa: wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych, montaż barier stalowych, montaż schodów skarpowych, wykonanie umocnienia stożków,

-       MA-314, jezdnia prawa: wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych,

-       WD-315: obiekt oddany do użytkowania,

-       WD-316: obiekt oddany do użytkowania.

 

ROBOTY BRANŻOWE – SIERPIEŃ 2022

-       budowa linii zasilających: roboty nie były prowadzone,

-       kanały technologiczne: próby i montaż światłowodów,

-       budowa oświetlenia: roboty ziemne, układanie kabli i montaż fundamentów pod słupy oświetlenia – TG sekcja 3,

-       budowa zbiorników retencyjnych: roboty ziemne, układanie bentomaty, podsypka pod płyty ażurowe, montaż płyt ażurowych,

-       kanalizacja deszczowa: wykonanie kanałów kanalizacji deszczowej, montaż wylotów, umocnienia wylotów przykanalików do rowów, montaż ścieków skarpowych, montaż wpustów żeliwnych,

-       roboty melioracyjne: roboty ziemne w ciągu rowów, umocnienia rowów, umocnienia przepustów,

-       Obwód Utrzymania Autostrady:

-       budynek administracyjno-socjalny: roboty murarskie, zasypki fundamentów, posadzki,

-       budynek warsztatowo-magazynowo-garażowy: roboty ziemne – zasypki, murowanie ścian, prace żelbetowe, kanalizacja podposadzkowa,

-       magazyn materiałów sypkich: montaż zbrojenia, betonowanie, montaż konstrukcji stalowej.