POSTĘP ROBÓT
 

 

SIERPIEŃ 2021

 

 

*  Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego wlicza są Koszty Ogólne

 

ROBOTY DROGOWE

W sierpniu 2021 r. zrealizowano nw. roboty drogowe:

a)      rozebranie podbudowy z betonu cementowego:

-       trasa główna strona prawa, km:

362+000 – 364+100,

373+050 – 376+006,43

b)      frezowanie nawierzchni asfaltowej – trasa główna strona prawa, km:

359+700 – 365+500,

362+000 – 364+100,

373+050 – 376+006,43

c)      wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-       trasa główna strona lewa, km 359+700 – 364+200,

-       zakres OUA,

-       przepusty: Pd-8, Pd-9a, Pd-9b, Pm-5, Pm-8,

d)      wykonanie nasypów (bez objętości GWN):

-       trasa główna strona prawa, km:

356+600 – 357+020,

357+980 – 358+350,

359+700 – 362+200,

364+200 – 369+992,

371+275 – 373+470,

-       droga gminna WD-310

-       drogi dojazdowe: DD13, DD18, DD44,

e)      wykonanie zasypek pasa dzielącego i poboczy:

-       trasa główna strona lewa, km 359+700 – 364+200,

f)       montaż przepustów rurowych PP Ø0,60, Ø0,80, Ø1,00, Ø1,20, Ø1,40;

-       trasa główna strona lewa i prawa,

g)      montaż przepustów żelbetowych: Pd-4, Pd-5, Pd-6, Pd-7, Pm-5, Pm-8,

h)      wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

-       trasa główna strona prawa, km 358+540 – 358+660,

-       przepusty: Pm-4, Pm-4a,

i)       wykonanie ulepszonego podłoża z C0,4/0,5:

-       droga dojazdowa DD25,

j)       wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki C3/4: trasa główna strona prawa, km 356+220 – 356+400,

k)      wykonanie podbudowy z mieszanki C5/6:

-       trasa główna strona prawa, km:

352+100 – 352+880,

354+000 – 354+175,

354+740 – 354+980,

l)       wykonanie warstwy mrozoochronnej C1,5/2:

-     droga gminna WD-300,

-     drogi dojazdowe: DD13, DD18,

m)    wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3:

-     drogi dojazdowe: DD05, DD07,

-     droga gminna WD-300,

n)      wykonanie poboczy: trasa główna strona lewa, km 359+700 – 364+200,

o)     wykonanie nawierzchni z MMA:

-       warstwa podbudowy AC22P KR7:

trasa główna strona lewa, km:

361+990 – 362+105,

364+155 – 364+240,

-       warstwa wiążąca:

trasa główna strona lewa, km:

359+696 – 359+730,

361+990 – 362+105,

364+155 – 364+240,

-       warstwa wiążąca AC16W KR2: DD05, DD07,

-       warstwa ścieralna SMA,

trasa główna strona lewa, km:

359+696 – 359+730,

361+990 – 362+105,

364+155 – 364+240,

p)      ekrany akustyczne:

-     wykonanie pali fundamentowych ekranów: EP01, EP02,

-     montaż belek podwalinowych ekranów: EL 010, EL 013, EL 18B, EL 19A, EL 19C, EL 19D,

-     montaż paneli pochłaniających ekranów: EL 09, EL 14, EL 19C,

q)      humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów, poboczy:

-       trasa główna jezdnia lewa, km 359+700 – 364+200,

r)       umocnienie poboczy kruszywem 0/16:

-       trasa główna jezdnia lewa, km:

359+620 – 359+645,

359+700 – 364+200,

s)      układanie prefabrykatów betonowych:

-       układanie krawężników betonowych 20×30 cm:

droga przy obiekcie mostowym WD-300,

-       układanie obrzeży betonowych 8×30 cm:

droga przy obiekcie mostowym WD-300,

t)       montaż barier ochronnych:

-       trasa główna strona lewa, km:

359+620 – 359+645,

359+700 – 365+500,

u)      rozbiórka barier ochronnych:

-       trasa główna strona lewa, km 359+700 – 365+500,

v)      rozbiórka barier energochłonnych:

-       trasa główna strona prawa, km 369+992 – 375+900,58

w)    montaż oznakowania poziomego cienkowarstwowego:

-     DG WD-297, DD01, DD02,

x)      usunięcie humusu:

-     trasa główna strona prawa, km 364+200 – 365+500,

y)      wykonanie zjazdów indywidualnych:

-     drogi dojazdowe: DD01, DD02, DD07.

 

ROBOTY MOSTOWE

W sierpniu 2021 r. zrealizowano nw. roboty mostowe:

 

Przepusty skrzynkowe:

a)     wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych: PZM-63, PZM-64, PZM-65, PZM-67, PP-28a, PP-29a,

b)     betonowanie ław fundamentowych pod przepusty: PP-26a, PP-26d, PP-28b, PZM-63, PZM-64, PZM-65, PZM-67,

c)     montaż prefabrykatów: PP-26a, PP-26b, PP-26c, PP-26d, PZM-27, PZM-57, PZM-58,

d)     montaż zbrojenia elementów konstrukcyjnych: PP-25a, PP-25b, PP-26a, PP-26b, PP-26c, PP-26d,

e)     betonowanie elementów konstrukcyjnych: PP-25a, PP-25b, PP-26a, PP-26b, PP-26c, PP-26d,

f)      wykonanie izolacji cienkiej: PP-26a, PP-26b, PP-26c, PP-26d, PP-27, PZM-58,

g)     wykonanie zasypek przepustów: PZM-60, PZM-61, PP-25a, PP-25b, PP-26c,

h)     wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej: PP-26a, PP-26b, PP-26c, PP-26d, PP-27, PZM-58.

WD-297

a)    obiekt oddany do użytkowania.

WA-298 – jezdnia prawa

a)    wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej na płycie ustroju niosącego,

b)    wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltu lanego,

c)    betonowanie kap chodnikowych.

WD-299

a)    ułożenie krawężników zanikających.

WD-300

a)    ułożenie krawężników zanikających.

WA-301 – jezdnia lewa

a)    roboty nie były wykonywane.

WA-301 – jezdnia prawa

a)    rozbiórka elementów obiektu (jezdnia prawa),

b)    roboty ziemne,

c)    wykonanie pali CFA pod podpory w osiach A, G i H,

d)    wykonanie betonu wyrównawczego pod ławy fundamentowe,

e)    montaż zbrojenia ław fundamentowych,

f)     betonowanie ław fundamentowych i filarów.

PZDdz-6 – jezdnia prawa

a)    wykonanie zasypki za przyczółkiem oraz stożków nasypowych,

b)    ułożenie izolacji grubej z papy zgrzewalnej na płycie ustroju niosącego pod kapy chodnikowe.

KP-302

a)    obiekt oddany do użytkowania.

WA-303 – jezdnia lewa

a)    wykonanie umocnienia skarp przyczółków,

b)    wykonanie nawierzchni jezdni z SMA.

WD-304

a)    roboty nie były wykonywane.

MA-305

a)    wykonanie nawierzchni jezdni z SMA,

b)    wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego,

c)    montaż barier energochłonnych,

d)    montaż barier zintegrowanych z ekranami przeciwolśnieniowymi.

WD-306

a)    roboty nie były wykonane.

WA-307

a)    wykonanie nawierzchni jezdni z SMA.

WD-308

a)    roboty nie były wykonywane.

WA-309 jezdnia lewa

a)    wykonanie umocnienia skarp stożków.

WA-309 jezdnia prawa

a)    wykonanie wykopów fundamentowych,

b)    wykonanie kolumn DSM,

c)    wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu niekonstrukcyjnego pod ławy fundamentowe.

WD-310

a)    roboty nie były wykonywane.

PZDdz-4 – jezdnia prawa

a)    wykonanie wykopów fundamentowych,

b)    wykonanie kolumn DSM,

c)    wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu niekonstrukcyjnego pod ławy fundamentowe.

MA-311 jezdnia lewa

a)    roboty nie były wykonywane.

MA-311 jezdnia prawa

a)   rozbiórki elementów betonowych, żelbetowych i murowanych,

b)   wykonanie wykopów fundamentowych.

PZDg-2

a)    wykonanie drenażu płyty pomostu,

b)    wykonanie zasypki za przyczółkiem,

c)    wykonanie nawierzchni przejścia dla zwierząt górą.

WD-312

a)    roboty nie były wykonywane.

PZSd2 – jezdnia lewa

a)    roboty nie były wykonywane.

PZSd2 – jezdnia prawa

a)    wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu niekonstrukcyjnego pod ławę fundamentową.

WA-313 jezdnia lewa

a)    roboty nie były wykonywane.

MA-314 jezdnia prawa

a)    rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych i murowanych,

b)    wykonanie wykopów fundamentów.

WD-315

a)    wykonanie umocnienia skarp prefabrykowanymi betonowymi płytami ażurowymi.

WD-316

a)    roboty nie były wykonywane.