POSTĘP ROBÓT
 

 

SIERPIEŃ 2020

 

 

1.     Roboty drogowe

 

W miesiącu sierpniu 2020 r. zrealizowano nw. roboty drogowe:

-       usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):

-       trasa główna strona lewa i prawa,

-       pas rozdziału,

-       rozbiórka podbudowy betonowej:

-       trasa główna strona lewa, km:

366+300 – 366+550,

368+100 – 368+120,

-       wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-       trasa główna strony lewa i prawa,

-       drogi dojazdowe DD05, DD07,

-       drogi gminne przy WD-297, WD-299, WD-306,

-       rowy trasowane wzdłuż trasy głównej,

-       budowa nasypów:

-       trasa główna strony lewa i prawa,

-       łącznica DLK-1,

-       droga wojewódzka DW484

-       drogi powiatowe nr 1500E, 1514E,

-       drogi gminne przy WD-297, WD-299, WD-300, WD-308,

-       drogi dojazdowe DD05, DD07, DD19,

-       nasypy nad przepustami: Pd-2, Pd-5, Pd-6,

-       wykonanie górnej warstwy nasypu (GWN):

-       trasa główna strona lewa, km:

352+080 – 352+880,

353+300 – 353+980,

354+000 – 354+260,

356+600 – 356+800,

357+150 – 357+750,

358+900 – 359+000,

364+190 – 364+880,

365+000 – 365+100,

365+275 – 365+960,

366+100 – 366+650,

366+925 – 367+700,

368+200 – 368+400,

368+600 – 368+800,

369+000 – 365+550,

369+800 – 370+000,

370+300 – 370+780,

371+420 – 371+780,

372+490 – 372+500,

-       zasypki pasa dzielącego:

-       trasa główna, km:

357+160 – 357+255,

358+325 – 358+620,

358+920 – 359+080,

-       wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

-       trasa główna km 373+755 – 373+830,

-       droga dojazdowa DD54,

-       frezowanie nawierzchni asfaltowej:

-       trasa główna strona lewa,

-       ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego na miejscu spoiwem hydraulicznym:

-       trasa główna strona lewa,

-       drogi dojazdowe DD25, DD35, DD54,

-       warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej:

-       trasa główna strona, km:

355+680 – 358+710,

358+780 – 358+900,

-       warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki C5/6:

-       trasa główna strona lewa, km:

352+070 – 352+880,

353+030 – 353+980,

354+260 – 353+490,

354+790 – 354+980,

355+265 – 356+350,

356+780 – 356+960,

359+150 – 359+350,

364+190 – 364+360,

364+650 – 365+275,

368+700 – 369+200,

370+300 – 370+550,

371+420 – 371+470,

372+100 – 372+650,

373+060 – 373+700,

-       warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki C8/10:

-       trasa główna strona lewa km 355+360 – 355+735,

-       warstwa wzmacniająca C3/4:

-       trasa główna strona lewa, km:

354+415 – 354+490,

355+265 – 355+350,

356+790 – 356+960,

357+160 – 357+255,

371+840 – 372+115.

 

 

2.     Roboty mostowe

W miesiącu sierpniu 2020 r. zrealizowano nw. roboty mostowe:

Przepusty skrzynkowe:

a)      betonowanie płyty zespalającej PZM-67,

b)      wykonanie izolacji powłokowej przepustu PZM-67 oraz płyt przejściowych przepustów PP-28a, PP-28b, PZM-63, 64, 65, 66,

c)      zasypki przepustu PZM-67 i skrzydeł przepustów PP-29a, PP-29b, PZM-63, PZM-64, PZM-65, PZM-66.

 

WD-297:

a)      montaż szalunków ustroju nośnego,

b)      montaż deskowania ustroju nośnego.

 

WA-298:

a)      zasypki podpory w osiach A i B,

b)      betonowanie ustroju nośnego,

c)      przygotowanie powierzchni pod izolację z papy.

 

WD-299:

a)      zasypki podpór w osiach A i B,

b)      betonowanie fundamentów podpory w osi D,

c)      betonowanie filarów podpory w osi D,

d)      wykonanie wzmocnienia podłoża kolumnami DSM dla podpory w osi E.

 

WD-300:

a)      montaż deskowania i zbrojenia oczepu w osi A,

b)      betonowanie oczepów podpory w osi A,

c)      zbrojenie poprzecznic podpór w osiach B, C, D,

d)      betonowanie poprzecznic podpór w osiach B, C, D.

 

WA-301:

a)      betonowanie ław fundamentowych podpór w osiach A i G nitki lewej,

b)      betonowanie ław fundamentowych podpór w osiach E i F nitki prawej,

c)      zasypki podpór w osiach A, B, C, D, E, F i H nitki lewej,

d)      montaż zbrojenia filarów w osiach B, C, D, E, F, G i H nitki lewej,

e)      betonowanie filarów w osiach B, C, D, E, F, G i H nitki lewej,

f)       izolacje cienkie.

 

PZDdz-6:

a)      zbrojenie płyt przejściowych w osiach A i B,

b)      betonowanie płyt przejściowych w osiach A i B,

c)      izolacja z papy,

d)      układanie krawężników.

 

KP-302:

a)      montaż zbrojenia rampy po stronie lewej,

b)      betonowanie rampy po stronie lewej,

c)      montaż deskowania i zbrojenia schodni po stronie prawej.

 

WA-303:

a)      montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego,

b)      betonowanie ustroju nośnego,

c)      demontaż deskowania ustroju nośnego,

d)      izolacja z papy,

e)      zasypki podpór w osiach A i D.

 

WD-304:

a)      montaż rusztowań i deskowań ustroju nośnego,

b)      zasypki podpór skrajnych,

c)      montaż drenażu odwodnienia za podporami w osiach A i E,

d)      warstwa odcinająca za podporą w osi A.

 

MA-305:

a)      montaż zbrojenia i betonowanie ciosów podłożyskowych w osiach A, B, C i D,

b)      montaż deskowania i zbrojenia poprzecznic,

c)      montaż łożysk,

d)      betonowanie poprzecznic pośrednich,

e)      montaż belek.

 

WD-306:

a)      sprężanie ustroju nośnego wraz z iniekcją kanałów,

b)      demontaż deskowania i rusztowania ustroju nośnego.

 

WA-307:

a)      izolacja cienka przyczółków w osiach A i B,

b)      zasypki za przyczółkami,

c)      montaż belek typu T,

d)      montaż zbrojenia ustroju nośnego,

e)      betonowanie ustroju nośnego.

 

WD-308:

a)      montaż zbrojenia i betonowanie oczepu w osi E,

b)      montaż zbrojenia i betonowanie poprzecznic w osiach A, D i E,

c)      montaż belek typu T w przęśle D-E.

 

WA-309:

a)      betonowanie przyczółków i rygla górnego ramy,

b)      montaż sączków i wpustów,

c)      demontaż deskowania ścian ramy,

d)      izolacje powłokowe ścian i skrzydeł przyczółków.

 

WD-310:

a)      montaż belek typu T,

b)      montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego,

c)      montaż wpustów i sączków,

d)      zasypki za przyczółkami,

e)      izolacje powłokowe ścian i skrzydeł przyczółków,

f)       betonowanie ustroju nośnego.

 

PZDdz-4:

a)      prace przygotowawcze pod wykonanie płyt przejściowych,

b)      montaż rury osłonowej kolektora,

c)      montaż zbrojenia i betonowanie płyty przejściowej podpór w osiach A i B.

 

MA-311:

a)      betonowanie części I ramy,

b)      izolacje powłokowe części podpór,

c)      montaż zbrojenia ramy,

d)      montaż sączków i wpustów.

 

 PZDg-2:

a)      montaż łożysk na podporach w osiach A, B i C,

b)      zbrojenie poprzecznic podpór w osiach A i B,

c)      betonowanie poprzecznic podpór w osiach A, B i C,

d)      montaż belek typu T18 w przęśle D-E,

e)      montaż belek typu T27 w przęśle C-D.

 

 WD-312:

a)      montaż zbrojenia poprzecznic podpór w osiach B, C i D,

b)      betonowanie poprzecznic podpór w osiach B, C i D,

c)      montaż zbrojenia i betonowanie oczepów podpór w osiach A i E,

d)      montaż łożysk na podporach w osiach A i E.

 

 PZSd-2:

a)      zasypki za przyczółkami,

b)      betonowanie płyt przejściowych,

c)      wykonanie stożków przy przyczółkach w osiach A i B,

d)      izolacje powłokowe na ściankach zaplecznych,

e)      zasypki płyt przejściowych,

f)       izolacje pod kapy chodnikowe.

 

 WA-313:

a)      odwadnianie i wzmacnianie podłoża,

b)      montaż rusztowania i deskowania ramy,

c)      zbrojenie ustroju niosącego ramy.

 

 MA-314:

a)      montaż belek typu T w trzech przęsłach,

b)      montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego,

c)      montaż zbrojenia skrzydeł przyczółków,

d)      betonowanie skrzydeł przyczółków,

e)      izolacje powłokowe za przyczółkami,

f)       drenaż za przyczółkami,

g)      montaż folii kubełkowej.

 

 WD-315:

a)      montaż łożysk,

b)      betonowanie poprzecznic przyczółków,

c)      montaż belek typu T27 w przęsłach B-C, C-D,

d)      montaż belek typu T18 w przęsłach A-B, D-E,

e)      montaż deskowania ustroju nośnego,

f)       izolacje za przyczółkami,

g)      zasypki za przyczółkami,

h)      zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych.

 

  WD-316:

a)      zbrojenie oczepu podpory w osi E,

b)      betonowanie oczepu podpory w osi E,

c)      montaż łożysk,

d)      zbrojenie poprzecznic podpór w osiach B i C,

e)      zasypki za przyczółkami.

 

 

3.     Roboty branżowe

 

W miesiącu sierpniu 2020 r. zrealizowano następujące roboty branżowe:

a)      kontynuacja prac związanych z usuwaniem kolizji elektroenergetycznych średniego napięcia:

- SN7, SN8, SN11, SN17, SN20,

b)      kontynuacja prac związanych z usuwaniem kolizji wodociągowych:

- wAD,

c)      kontynuacja prac związanych z drenażami:

- budowa drenaży mBB, mBC,

d)      kontynuacja rozbiórki kanalizacji deszczowej,

e)      budowa przykanalików, wpustów,

f)       budowa zbiorników retencyjnych:

- wykopy do docelowej rzędnej pod budowę zbiorników retencyjnych,

- umocnienie dna i skarp matą bentonitową,

- umocnienie dna podsypką piaskową,

- umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi wypełnionymi kruszywem,

g)      przebudowa rurociągu paliwowego PERN:

- usuwanie kolizji nr 4,

- usuwanie kolizji teletechnicznych nr 1, 2, 3, 4.