POSTĘP ROBÓT
 

 

MAJ 2022

 

 

 

 

* Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego wlicza się Koszty Ogólne
* Od PŚP nr 34 nastąpiła zmiana metodologii obliczania finansowego zaawansowania procentowego [%], tj. uwzględniono Prognozę Wartości Ostatecznej Kontraktu
Prognoza Wartości Ostatecznej = Zaakceptowana Kwota Kontraktowa + Aneksy = 757 376 352,69 PLN netto / 931 572 913,81 PLN brutto.

ROBOTY DROGOWE – MAJ 2022
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:
 PT strona lewa, km 364+200 – 369+900,
 TG pas rozdziału, km 359+990 – 361+800, 362+620 – 363+300,
b) wykonanie nasypów (bez objętości warstwy GWN):
 wjazd awaryjny TG strona prawa, km 365+196,
 TG strona prawa, km: 359+696 – 359+725, 361+710 – 362+640, 364+125 – 364+182, 364+200 – 365+450, 366+600 – 366+650, 372+400 – 372+491,
 droga dojazdowa: DD20,
c) wykonanie warstwy GWN: TG strona prawa, km: 366+275 – 366+550, 366+606 – 366+650, 372+400 – 372+491,
d) wykonanie zasypki pasa dzielącego i poboczy, TG strona prawa, km: 365+000 – 357+000, 357+135 – 357+737,
e) wykonanie podbudowy pomocniczej C5/6 w zakresie:
 TG strona prawa, km: 374+267 – 374+287, 374+212 – 374+232, 372+400 – 372+491,
 przejazd awaryjny, km: 375+100 – 375+200,
f) wykonanie podbudowy pomocniczej C5/6 gr. 15 cm KR7 na odcinkach w km: 356+960 – 357+038, 369+475 – 369+542, 366+260 – 366+550, 366+606 – 366+710, 359+990 – 361+710, 362+620 – 363+300,
g) wykonanie podbudowy z mieszanki C8/10 RG :
 TG strona prawa, km: 358+640 – 359+625, 376+006,43 – 375+370,
 pas włączenia, km: 375+415 – 375+805, 375+300 – 374+870, 374+775 – 374+295, 374+225 – 372+535,
 pas wyłączenia, km: 374+975 – 375+315,
 przejazd awaryjny, km: 375+100 – 375+200,
h) wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 KR2 na drogach: DD29, DD36,
i) wykonanie podbudowy z destruktu (zjazdy, pas technologiczny) – gr. warstwy min. 20 cm: PT strona prawa, km 357+700 – 358+600,
j) wykonanie ulepszonego podłoża z C0,4/0,5:
 droga gminna WA-307,
 droga dojazdowa DD20,
 magazyn środków odśnieżnych OUA,
k) wykonanie warstwy wzmacniającej C3/4 w zakresie:
 TG strona prawa, km: 362+625 – 362+905, 365+315 – 365+700,
 magazyn środków odśnieżnych OUA,
l) wykonanie warstwy mrozoochronnej z C1,5/2,0:
 zjazdy przy drogach dojazdowych: DD26, DD30, DD36,
 zjazdy indywidualne z dróg dojazdowych,
m) wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej:
 TG strona prawa, km: 362+575 – 362+640, 365+250 – 365+500,
 magazyn środków odśnieżnych OUA,
n) wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej C90/3 KR2-KR1:
 drogi dojazdowe: DD08, DD12, DD15, DD19, DD20,
o) wykonanie warstwy poślizgowej z powierzchniowego utrwalenia w zakresie TG strona prawa, km: 357+790 – 359+625, 376+006,43 – 375+800,
p) wykonanie nawierzchni z betonu cementowego (DWN i GWN) w zakresie TG strona prawa, km: 357+160 – 357+710, 376+006,43 – 375+800,
q) wykonanie nawierzchni z MMA:
 warstwa wiążąca AC16W na drogach dojazdowych: DD06, DD08, DD10, DD19, DD20, DD26, DD30,
 warstwa ścieralna AC11S na drogach dojazdowych: DD06, DD08, DD10, DD19, DD20, DD26, DD30,
 warstwa ścieralna AC11S na drodze powiatowej DP1514E,
r) umocnienie wlotów/wylotów przepustów kostką betonową: przepusty PP w ciągu trasy głównej strona lewa i prawa,
s) ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:
 wykonanie pali fundamentowych ekranów: EP05, EP07C, EP07E, EP09,
 montaż słupów stalowych ekranów akustycznych wraz z elementami mocowania: EP08A, EP11C, EP11I,
 montaż paneli odbijających ekranów: EP01, EP03,
t) umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną z destruktu na drogach dojazdowych: DD26, DD27, DD27a,
u) umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną z destruktu na drodze powiatowej: DP-1514E (WD-306),
v) humusowanie i obsianie nasionami w zakresie powierzchni płaskich oraz pasa szerokości 2m od krawędzi skarp/przeciwskarp przy drodze dojazdowej DD06,
w) układnie ścieku monolitycznego TG strona prawa, km: 354+189 – 354+475, 355+100 – 355+250, 355+587 – 356+290, 356+333 – 356+985,
x) prace porządkowe na placu budowy.

ROBOTY MOSTOWE – MAJ 2022
a) Przepusty skrzynkowe:
 umocnienie wlotów i wylotów przepustów płytami ażurowymi,
 wykończenie wlotów i wylotów przepustów sekcji I, II i III,
b) WD-297: obiekt oddany do użytkowania,
c) WA-298, jezdnia prawa: obiekt oddany do użytkowania,
d) WD-299: roboty nie były prowadzone,
e) WD-300: roboty nie były prowadzone,
f) WA-301, jezdnia prawa: umocnienie stożków przyczółków prefabrykowanymi płytami ażurowymi, montaż schodów skarpowych, montaż krawężnika i desek gzymsowych, hydrofobizacja powierzchni betonowych,
g) PZSdz-6: montaż schodów skarpowych, umocnienie stożków geokratą,
h) KP-302: obiekt oddany do użytkowania,
i) WA-303, jezdnia prawa: montaż łożysk, montaż zbrojenia i betonowanie poprzecznic – etap I, montaż belek prefabrykowanych, montaż zbrojenia ustroju niosącego, wykonanie izolacji cienkiej przyczółków, wykonanie zasypek za przyczółkiem oraz stożków, wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe,
j) WD-304: hydrofobizacja powierzchni betonowych,
k) MA-305, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie ustroju niosącego, montaż zbrojenia i betonowanie płyty przejściowej, wykonanie izolacji cienkiej płyty przejściowej,
l) WD-306: umocnienie stożków prefabrykowanych płytami ażurowymi, wykonanie warstwy ścieralnej z SMA,
m) WA-307, jezdnia prawa: montaż dylatacji, uciąglenie nawierzchni bitumicznej, montaż kotew kap chodnikowych, montaż krawężników,
n) WD-308: naprawy powierzchni betonowych, hydrofobizacja powierzchni betonowych,
o) WA-309, jezdnia prawa: montaż desek gzymsowych i krawężników, montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych,
p) WD-310: naprawy powierzchni betonowych, hydrofobizacja powierzchni betonowych,
q) PZDdz-4, jezdnia prawa: montaż desek gzymsowych i krawężników, montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych,
r) MA-311, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie ramy, wykonanie izolacji cienkiej za przyczółkami, montaż geokompozytu drenażowego, wykonanie zasypek za przyczółkiem, wykonanie stożków przyczółków, wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe, montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych,
s) PZDg-2: umocnienie stożków prefabrykowanymi płytami ażurowymi,
t) WD-312: naprawy powierzchni betonowych, hydrofobizacja powierzchni betonowych,
u) PZSd2, jezdnia prawa: montaż kotew kap chodnikowych, montaż krawężników i desek gzymsowych, montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych,
v) WA-313, jezdnia prawa: montaż kotew kap chodnikowych, montaż krawężnika i desek gzymsowych, montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych,
w) MA-314, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie płyty ustroju niosącego, wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe, montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych, montaż dylatacji,
x) WD-315: obiekt oddany do użytkowania,
y) WD-316: obiekt oddany do użytkowania.

ROBOTY BRANŻOWE – MAJ 2022
a) budowa linii zasilających: linie nN na terenie OUA, linie nN zasilające SZR,
b) kanały technologiczne: kanalizacja Ktu, studnie,
c) budowa oświetlenia: roboty ziemne, układanie kabli i montaż fundamentów pod słupy oświetlenia – Obwód Utrzymania Autostrady,
d) budowa zbiorników retencyjnych: roboty nie były prowadzone,
e) kanalizacja deszczowa: montaż studzienek wpustowych, wykonanie kanałów kanalizacji deszczowej, umocnienia wylotów przykanalików do rowów,
f) roboty melioracyjne: roboty ziemne w ciągu rowów, umocnienia rowów,
g) Obwód Utrzymania Autostrady:
 budynek administracyjno-socjalny: kanalizacja podposadzkowa,
 budynek warsztatowo-magazynowo-garażowy: murowanie ścian fundamentowych, izolacje, montaż konstrukcji stalowej dachu,
 magazyn materiałów sypkich: roboty ziemne, podkłady betonowe, prace zbrojarskie,
 roboty w zakresie branży wod.-kan.: kanalizacja deszczowa, instalacja gazowa.