POSTĘP ROBÓT
 

 

MAJ 2021

 

 

 

1.1 ROBOTY DROGOWE

W maju 2021 r. zrealizowano nw. roboty drogowe:

1)      rozebranie podbudowy z kruszywa:

-       DW484, km 0+000 – 0+150,

2)      rozebranie krawężników betonowych:

-       DW484, km 0+000 – 0+050,

3)      rozebranie barier ochronnych stalowych:

-       trasa główna strona prawa, km 355+800 – 357+400,

4)      frezowanie nawierzchni asfaltowej:

-       trasa główna strona prawa, km 355+800 – 357+400,

-       DW484,

5)      wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-       trasa główna strona prawa, km:

352+600 – 353+250,

353+900 – 354+250,

354+500 – 354+800,

359+100 – 359+400,

-       DP1500E,

-       DW484,

6)      wykonanie nasypów (bez objętości GWN):

-       trasa główna strona prawa, km:

353+100 – 353+450,

354+150 – 354+380,

354+800 – 354+875,

356+990 – 357+860,

358+100 – 358+740,

359+400 – 359+670,

361+765 – 362+450,

-       DP1500E,

-       droga gminna przy obiekcie mostowym WD-299,

-       droga gminna przy obiekcie mostowym WD-300,

-       drogi dojazdowe nr DD41, DD60,

7)      wykonanie górnej warstwy nasypu:

-       trasa główna strona prawa, km 353+170 – 353+400,

8)      wykonanie zasypek pasa dzielącego i poboczy:

-       trasa główna strona lewa, km:

355+600 – 357+020,

365+400 – 368+400,

9)      wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

-       trasa główna strona prawa, km 352+320 – 352+500,

10)    stabilizacja podstawy nasypu:

-       trasa główna strona prawa, km:

352+525 – 352+650,

361+080 – 361+900,

11)    montaż przepustów rurowych PP Ø0,60, Ø0,80, Ø1,00, Ø1,20, Ø1,40;

-       drogi dojazdowe nr: DD06, DD08, DD12, DD24,

12)    wykonanie ulepszonego podłoża z C0,4/0,5:

-       trasa główna strona prawa, km 352+650 – 352+900,

-       pas technologiczny, km:

372+400 – 372+800,

375+480 – 375+520,

DW484, DG WD-312,

13)    wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej:

-       trasa główna strona prawa, km:

353+050 – 353+220,

355+600 – 355+780,

-       DW484,

14)    wykonanie drenażu w pasie dzielącym i poboczach DN200 i DN150:

-       trasa główna, km:

352+862 – 353+040,

352+994 – 353+054,

365+290 – 365+480,

365+550 – 365+940,

15)    wykonanie podbudowy z mieszanki C5/6:

-       DW484, km 0+850 – 1+060,

16)    wykonanie podbudowy z mieszanki C8/10:

-       trasa główna strona lewa, km:

362+530 – 363+200,

375+200 – 375+350,

-       DW484,

17)    wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3:

-       trasa główna strona lewa, km:

357+790 – 357+860,

358+479 – 358+725,

-       łącznice: DLK-1, DLK-4, DLK-5,

-       DW484,

-       droga dojazdowa nr DD60,

18)    wykonanie podbudowy z destruktu asfaltowego:

-       pas technologiczny strona lewa, km:

371+450 – 372+250,

375+480 – 375+520,

19)    wykonanie warstwy poślizgowej z powierzchniowego utrwalenia:

-       trasa główna jezdnia lewa:

367+755 – 369+960,

370+000 – 373+000,

20)    wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45, warstwa górna i dolna:

-       trasa główna jezdnia lewa:

367+755 – 369+960,

370+000 – 373+000,

21)    wykonanie nawierzchni z MMA:

-       warstwa podbudowy AC22P KR5: łącznice DLK-1, DLK-4,

-       warstwa wiążąca AC16W KR2: droga gminna nr 1620966, drogi dojazdowe nr DD01, DD02,

-       warstwa ścieralna AC11S KR2: droga gminna nr 1620966,

-       warstwa ścieralna SMA: trasa główna strona lewa w km 356+985 – 357+160,

22)    ekrany akustyczne:

-       wykonanie pali fundamentowych: EL: 08c, 10a, 10b, 10c, 16c, 17c,

-       montaż słupów stalowych: EL: 06d, 08c, 10c, 11b, 12c, 15b, 16c, 17f, 18b, 18c, 19a, 19c, 19d, 20, EPO: 03L, 04L, 05L,

-       montaż belek podwalinowych: EL: 08f, 08g, 08b, 08c, 09b,

-       montaż paneli pochłaniających: EL: 02b, 06a, 07b, 07c, 08b, 08f,

-       montaż paneli przeciwolśnieniowych: EPO: 01L,

23)    humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów, poboczy:

-       trasa główna jezdnia lewa w km 365+400 – 368+400,

-       drogi przy obiektach mostowych: WD-304, WD-308, WD-310,

24)    umocnienie poboczy kruszywem 0/16:

-       trasa główna jezdnia lewa w km 358+360 – 358+630,

25)    układanie prefabrykatów betonowych:

-       układanie krawężników betonowych 20×30 cm:

drogi przy obiektach mostowych: WD-310, WD-312, WD-316,

-       układanie obrzeży betonowych 8×30 cm:

drogi przy obiektach mostowych: WD-310, WD-312,

-       wykonanie nawierzchni z kostki betonowej:

drogi przy obiektach mostowych: WD-310, WD-312, WD-315, WD-316,

-       układanie ścieków trójkątnych:

drogi przy obiektach mostowych: WD-310, WD-315, WD-316,

-       układanie ścieków skarpowych:

droga przy obiekcie mostowym: WD-316,

26)    montaż barier ochronnych:

-       droga gminna nr 1620966,

-       droga powiatowa nr 1500E.

 

1.2   ROBOTY MOSTOWE

W maju 2021 r. zrealizowano nw. roboty mostowe:

Przepusty skrzynkowe:

a)    wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych: PZM-49,

b)    betonowanie ławy pod przepust: PZM-48,

c)    montaż prefabrykatów: PZM-46, PZM-47, PZM-48,

d)    montaż zbrojenia elementów konstrukcyjnych: PP-14a, PP-14b, PZM-46, PZM-47, PZM-48,

e)    betonowanie elementów konstrukcyjnych: PP-14a, PP-14b, PZM-46, PZM-47, PZM-48,

f)     wykonanie izolacji cienkiej: PP-14a, PP-14b,

g)    wykonanie zasypek przepustów: PZM-46, PZM-47.

 

WD-297

a)   wykonanie umocnienia stożków,

b)   montaż kolektora odwadniającego,

c)    montaż ścieku przykrawężnikowego,

d)   montaż barier,

e)   wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych.

 

WA-298 – jezdnia prawa

a)      montaż prefabrykowanych belek typu T21,

b)      montaż zbrojenia i betonowanie ustroju niosącego,

c)      wykonanie zasypek za przyczółkami,

d)      wykonanie drenażu za przyczółkami,

e)      wykonanie izolacji cienkiej.

 

WD-299

a)      wykonanie izolacji ustroju niosącego,

b)      montaż kolektora odwadniającego,

c)      wykonanie zasypek za przyczółkami,

d)      układanie krawężników,

e)      montaż desek gzymsowych,

f)       montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych przy skrzydełkach,

g)      montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych.

 

WD-300

a)      wykonanie izolacji ustroju niosącego,

b)      układanie krawężników,

c)      montaż desek gzymsowych,

d)      montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych przy skrzydełkach,

e)      montaż kolektora odwadniającego,

f)       wykonanie zasypek za przyczółkami.

 

WA-301 – jezdnia lewa

a)      wykonanie próbnego obciążenia.

 

WA-301 – jezdnia prawa

a)      rozbiórki elementów obiektu,

b)      montaż zbrojenia poszerzenia/wzmocnienia filarów,

c)      frezowanie nawierzchni SMA na obiekcie.

 

PZDdz-6 – jezdnia lewa

a)      wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego,

b)      wykonanie próbnego obciążenia.

 

PZDdz-6 – jezdnia prawa

a)      wykonanie robót ziemnych.

 

KP-302

a)      rozbiórka istniejącej kładki.

 

WA-303 – jezdnia lewa

a)      montaż kolektora odwadniającego.

 

WD-304

a)      wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego,

b)      nawierzchnia kap chodnikowych,

c)      próbne obciążenie obiektu.

 

MA-305

a)      montaż kolektora odwadniającego.

 

WD-306

b)      montaż kolektora odwadniającego,

a)      wykonanie izolacji płyty ustroju niosącego,

b)      wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych,

c)      montaż barier energochłonnych,

d)      wykonanie ścieku przykrawężnikowego.

 

WA-307

a)      montaż kolektora odwadniającego.

 

WD-308

a)      wykonanie izolacji płyty ustroju niosącego,

b)      wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego,

c)      wykonanie ścieku przykrawężnikowego,

d)      montaż kolektora odwadniającego,

e)      montaż barier energochłonnych,

f)       wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych.

 

WA-309

a)      wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych,

b)      montaż barier energochłonnych,

c)      montaż drenażu poziomego płyty ustroju niosącego,

d)      układanie krawężników zanikających,

e)      wykonanie umocnienia poziomego stożków.

 

WD-310

a)      wykonanie izolacji płyty ustroju niosącego,

b)      wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego,

c)      wykonanie ścieku przykrawężnikowego,

d)      montaż kolektora odwadniającego.

 

PZDdz-4

a)      wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych,

b)      montaż barier energochłonnych,

c)      montaż drenażu poziomego płyty ustroju niosącego,

d)      układanie krawężników zanikających.

 

MA-311

a)      układanie krawężników zanikających,

b)      wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych,

c)      montaż barier energochłonnych.

 

PZDg-2

a)      montaż prefabrykatów gzymsowych.

 

WD-312

a)      wykonanie schodów skarpowych,

b)      montaż kolektora odwadniającego,

c)      wykonanie nawierzchni kap chodnikowych,

d)      wykonanie umocnienia poziomego stożków,

e)      wykonanie umocnienia skarp.

 

WA-313

a)      wykonanie izolacji płyty ustroju niosącego,

b)      wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego.

 

MA-314

a)      wykonanie izolacji płyty ustroju niosącego,

b)      wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego.

 

WD-316

a)      wykonanie izolacji płyty ustroju niosącego,

b)      montaż barier energochłonnych,

c)      wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego,

d)      układanie krawężników zanikających,

e)      montaż kolektora odwadniającego.

 

1.3   ROBOTY BRANŻOWE

W maju 2021 r. zrealizowano nw. roboty branżowe:

a)      budowa oświetlenia:

-     montaż kabli oświetleniowych,

-     montaż fundamentów,

-     montaż słupów oświetleniowych;

b)      budowa zbiorników retencyjnych:

-     wykopy do docelowej rzędnej pod zbiorniki retencyjne,

-     umocnienie dna i skarp matą bentonitową,

-     umocnienie dna i skarp geowłókniną,

-     umocnienie dna i skarp żwirem,

-     umocnienie dna podsypką piaskową,

-     umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi wypełnionymi kruszywem,

-     wykonanie kanałów hydrotechnicznych dla zbiorników retencyjnych,

-     montaż wylotów,

-     montaż włazów;

c)      kanalizacja deszczowa:

-     montaż studni: DN 1200, DN 1500,

-     układanie rur: PP DN 200, DN 300, DN 400, DN 500,

-     montaż osadników,

-     montaż wpustów;

d)      roboty melioracyjne:

-     prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych,

-     umocnienie skarp rowów.