POSTĘP ROBÓT
 

 

LIPIEC 2021

 

 

 

 

ROBOTY DROGOWE

W lipcu 2021 r. zrealizowano nw. roboty drogowe:

1)      rozebranie podbudowy z betonu cementowego:

-       trasa główna strona prawa km:

365+700 – 366+600,

369+900 – 369+992,

370+000 – 373+050,

2)      frezowanie nawierzchni asfaltowej - trasa główna strona prawa, km:

365+700 – 366+600,

369+900 – 369+992,

370+000 – 373+050,

3)      wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-       trasa główna strona prawa, km:

364+200 – 369+992,

-       trasa główna strona lewa, km:

359+700 – 364+200,

370+000 – 376+006,

-       drogi dojazdowe: DD31, DD41,

-       przepusty: Pd-7,

4)      wykonanie nasypów (bez objętości GWN):

-       trasa główna strona prawa, km:

351+950 - 352+820,

354+350 - 354+800,

355+650 - 356+600,

357+125 - 357+980,

359+400 - 359+650,

359+700 – 362+200,

364+200 – 369+992,

370+000 – 374+000,

-       trasa główna strona lewa, km 370+000 – 376+006,

-       DLK-1,

-       DLK-5,

-       droga powiatowa DP1521E,

-       drogi gminne: WD-299, WD-300,

-       droga dojazdowa DD41,

5)      wykonanie górnej warstwy nasypu:

-       trasa główna strona prawa, km:

353+950-354+175,

354+400-355+320,

6)      wykonanie zasypek pasa dzielącego i poboczy:

-       trasa główna strona lewa, km:

359+700 – 364+200,

364+200 – 365+500,

7)      montaż przepustów rurowych PP Ø0,60, Ø0,80, Ø1,00, Ø1,20, Ø1,40;

-       trasa główna, strony lewa i prawa,

-       drogi dojazdowe nr: DD08, DD10, DD12, DD26, DD27a, DD41,

-       droga gminna: WD-300,

8)      montaż przepustów żelbetowych Pd-5 i Pd-6,

9)      wykonanie ulepszonego podłoża z C0,4/0,5:

-       pas technologiczny, km 351+800 - 352+400,

-       drogi dojazdowe: DD31, DD14,

 

10)    wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej:

-       trasa główna strona prawa, km 356+050 - 356+220,

11)    wykonanie drenażu DN200 i DN150 w pasie dzielącym i poboczach:

-       trasa główna, km:

359+940 – 360+330,

360+445 – 361+210,

12)    wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki C3/4:

-       trasa główna strona prawa, km:

352+050 - 352+880,

354+000 - 354+175,

354+740 - 354+980,

-       droga powiatowa DP1514E przy obiekcie mostowym WD-306,

13)    wykonanie podbudowy z mieszanki C5/6:

-       trasa główna, strona prawa km:

352+880 - 354+000,

355+700 - 355+905,

 

14)    wykonanie warstwy mrozoochronnej C1,5/2:

-       DD07, DD14,

15)    wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3:

-       trasa główna strona lewa, km 359+696 – 359+730,

-       chodnik na DG WD-300

16)    wykonanie poboczy:

-       trasa główna strona lewa, km 370+000 – 376+006,

-       DLK-1  km 0+000 – 0+477,

-       DLK-4,

-       DLK-5,

17)    wykonanie nawierzchni z MMA:

-       warstwa podbudowy AC22P KR7: trasa główna strona lewa, km 359+696 - 359+730,

-       warstwa wiążąca, trasa główna strona lewa w zakresie

obiektów mostowych MA-313, MA-314,

drogi wojewódzkiej DW484 km 0+000 – 0+157,

DLK-1 km 0+000 – 0+477,

DLK-4,

DLK-5,

DD-61,

-       warstwa ścieralna SMA, trasa główna strona lewa w zakresie

obiektów mostowych MA-313, MA-314,

drogi wojewódzkiej DW484 km 0+000 – 0+157 i ronda,

DLK-1 km 0+000 – 0+477,

DLK-4,

DLK-5,

DD-61,

-       warstwa podbudowy, trasa główna strona lewa w zakresie

obiektów mostowych MA-313, MA-314,

drogi wojewódzkiej DW484 km 0+000 – 0+157,

DLK-1 km 0+000 – 0+477,

DLK-4,

DLK-5,

18)    ekrany akustyczne:

-       montaż belek podwalinowych:         EL: 010, 013, 17E, 17D, 18A, 18B, 19A,

-       montaż paneli pochłaniających:        EL: 09, 14, 17C, 17D,

19)    humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów, poboczy:

-       trasa główna jezdnia lewa w km:

359+700 – 364+200,

370+000 – 376+006,

-       DLK-1,

-       DLK-4,

-       DLK-5,

-       droga przy obiekcie mostowym WD-306,

20)    umocnienie poboczy kruszywem 0/16:

-       trasa główna jezdnia lewa w km 361+000 – 365+500,

-       trasa główna jezdnia prawa w km:

370+000 – 376+006,

DLK-1,

DLK-4,

DLK-5,

21)    układanie prefabrykatów betonowych:

-       układanie krawężników betonowych 20×30 cm:

droga przy obiekcie mostowym: WD-300,

-       układanie obrzeży betonowych 8×30 cm:

droga przy obiekcie mostowym: WD-300,

kolumny alarmowe (jezdnia lewa),

droga wojewódzka DW484,

 

-       wykonanie nawierzchni z kostki betonowej:

droga przy obiekcie mostowym: WD-300,

kolumny alarmowe (jezdnia lewa),

droga wojewódzka DW484,

-       wykonywanie nawierzchni z kostki kamiennej:

droga wojewódzka DW484 i rondo,

-       układanie ścieków trójkątnych:

przy obiektach mostowych: MA-305, WA-303, WA-307,

-       układanie ścieków trójkątnych: trasa główna strona lewa w km 359+730 – 364+173,

 

22)    montaż barier ochronnych:

-       trasa główna strona lewa w km 371+300 – 376+006 oraz DLK-1, DLK-4, DLK-5

23)    montaż oznakowania pionowego: węzeł Kamieńsk,

24)    usunięcie humusu:

-       trasa główna strona prawa, km 370+000 – 373+480,

-       droga wojewódzka DW484

-       OUA.

 

ROBOTY MOSTOWE

W lipcu 2021 r. zrealizowano nw. roboty mostowe:

Przepusty skrzynkowe:

a)    wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych: PZM-60, PZM-61, PZM-59, PP-25a, PP-25b, PP-26b, PP-26c,

b)    betonowanie ławy pod przepusty: PZM-60, PZM-61, PP-25a, PP-25b, PZM-59, PZM-57,

c)    montaż prefabrykatów: PZM-60, PZM-61, PP-25a, PP-25b,

d)    montaż zbrojenia elementów konstrukcyjnych: PZM-49, PZM-60, PZM-61,

e)    betonowanie elementów konstrukcyjnych: PZM-49, PZM-60, PZM-61,

f)     wykonanie izolacji cienkiej: PZM-49, PZM-60, PZM 61,

g)    wykonanie zasypek przepustów,

h)    wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej: PZM-49, PZM-60, PZM-61.

WD-297

a)   wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego.

WA-298 – jezdnia prawa

a)      montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu,

b)      montaż krawężników,

c)      betonowanie kap.

WD-299

a)      wykonanie schodów skarpowych dla obsługi.

WD-300

a)      wykonanie schodów skarpowych dla obsługi,

b)      betonowanie ław pod umocnienie stożków nasypowych.

WA-301 – jezdnia lewa

a)      betonowanie ław pod umocnienie stożków nasypów.

WA-301 – jezdnia prawa

a)      rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych, murowanych,

b)      rozbiórka nasypu wraz z umocnieniami,

c)      wykonanie wykopów fundamentowych.

PZDdz-6 – jezdnia lewa

a)      wykonanie umocnienia stożków.

PZDdz-6 – jezdnia prawa

a)      wykonanie izolacji cienkiej przyczółków,

b)      wykonanie drenażu zasypki,

c)      wykonanie zasypki za przyczółkiem.

KP-302

a)      obiekt oddany do użytkowania.

WA-303 – jezdnia lewa

a)      montaż krawężników za obiektem.

WD-304

a)      betonowanie ław pod umocnienie stożków nasypów.

MA-305

a)      montaż krawężników poza obiektem.

WD-306

b)      roboty nie były wykonywane.

WA-307

a)      montaż krawężników poza obiektem.

WD-308

a)      wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego,

b)      montaż drenażu poziomego płyty ustroju niosącego.

WA-309 jezdnia lewa

a)      betonowanie ław pod umocnienie stożków.

WA-309 jezdnia prawa

a)      rozbiórka elementów nawierzchni,

b)      rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych, murowanych,

c)      rozbiórka nasypu wraz z umocnieniami,

d)      wykonanie wykopów fundamentowych.

WD-310

a)      roboty nie były wykonywane.

PZDdz-4

a)      wykonanie umocnienia skarp.

MA-311 jezdnia lewa

a)      wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego,

b)      wykonanie umocnienia skarp betonową płytą ażurową,

c)      wykonanie umocnienia powierzchni poziomych.

PZDg-2

a)      wykonanie betonu ochronnego izolacji z papy.

WD-312

a)      roboty nie były wykonywane.

PZSd2- jezdnia lewa

a)      wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego,

b)      wykonanie umocnienia skarp.

PZSd2- jezdnia prawa

a)      wykonanie wykopów fundamentowych,

b)      wykonanie wymiany gruntu,

c)      wykonanie betonu podkładowego pod ławę fundamentową.

WA-313 jezdnia lewa

a)      wykonanie nawierzchni jezdni z SMA,

b)      wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego,

c)      montaż ekranów akustycznych.

MA-314 jezdnia lewa

a)      wykonanie nawierzchni jezdni z SMA,

b)      wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego,

c)      montaż ekranów akustycznych.

WD-315

a)      wykonanie umocnienia skarp betonową płytą ażurową.

WD-316

a)      wykonanie umocnienia skarp betonową płytą ażurową,

b)      wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego,

c)      wykonanie nawierzchni jezdni z SMA.

 

 

ROBOTY BRANŻOWE

W lipcu 2021 r. zrealizowano nw. roboty branżowe:

a)      budowa linii zasilających:

-     budowa linii zasilających nn – węzeł Kamieńsk,

b)      kanały technologiczne:

-         roboty ziemne i montaż kanałów - kanały Ktu i Ktp,

-         montaż studni,

c)      budowa oświetlenia:

-     montaż kabli oświetleniowych,

-     montaż fundamentów,

d)      budowa zbiorników retencyjnych:

-     wykopy do docelowej rzędnej pod zbiorniki retencyjne,

-     umocnienie dna i skarp matą bentonitową,

-     umocnienie dna i skarp geowłókniną,

-     umocnienie dna i skarp żwirem,

-     umocnienie dna podsypką piaskową,

-     umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi wypełnionymi kruszywem,

e)      kanalizacja deszczowa:

-     montaż studni: DN 1200, DN 1500,

-     układanie rur: PP DN 200, DN 300, DN 400, DN 500,

-     montaż osadników,

-     montaż wpustów żeliwnych;

-     montaż wylotów z przykanalików na skarpę,

-     montaż ścieków skarpowych,

f)       roboty melioracyjne:

-     prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych, umocnienie skarp rowów.