POSTĘP ROBÓT
 

 

LIPIEC 2020

 

 

 

1.     Roboty drogowe

 

W miesiącu lipcu 2020 r. zrealizowano nw. roboty drogowe:

-       usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):

-       trasa główna strona lewa i prawa,

-       pas rozdziału,

-       drogi dojazdowe DD7, DD25, DD31,

-       droga powiatowa nr 1500E,

-       wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-       trasa główna strona lewa i prawa,

-       drogi dojazdowe DD7, DD17,

-       droga przy WD-297

-       rów RM11,

-       budowa nasypów:

-       trasa główna strona lewa i prawa,

-       droga wojewódzka DW484

-       drogi powiatowe nr 1500E, 1514E,

-       drogi gminne przy WD-297, WD-299, WD-300, WD-308, WD-312,

-       wykonanie górnej warstwy nasypu (GWN):

-       trasa główna strona lewa km:

352+580-352+650,

353+175-353+970,

353+400-354+800,

354+900-355+200,

355+200-358+100,

357+800-358+100,

358+900-359+100,

359+200-359+600,

362+300-362+600,

364+190-364+400,

370+970-371+420,

371+300-371+780,

372+500-373+060,

373+480-373+720,

-       DLK-1,

-       wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

-       trasa główna strona lewa i prawa,

-       przepusty Pd-6, Pd-7,

-       droga dojazdowa DD53,

-       droga gminna przy WD-308,

-       podłoże ulepszone na miejscu spoiwem hydraulicznym:

-       trasa główna km 352+050-352+175,

-       DLK-5,

-       drogi dojazdowe DD57, DD60,

-       droga gminna przy WD-308,

-       warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej:

-       trasa główna strona lewa km:

352+050-352+175,

352+880-353+175,

-       warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki C3/4:

-       trasa główna strona lewa km:

352+480-352+880,

354+740-354+980,

355+265-355+350,

-       warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki C5/6:

-       trasa główna strona lewa km:

353+480-353+920,

355+320-356+070,

357+780-358+060,

370+550-370+850,

370+880-371+420,

373+060-373+470,

-       stabilizacja gruntów spoistych spoiwem hydraulicznym w podstawie nasypu:

-       trasa główna strona lewa.

 

2.     Roboty mostowe

 

W miesiącu lipcu 2020 r. zrealizowano nw. roboty mostowe:

Przepusty skrzynkowe:

a)      montaż prefabrykatów:

-       PZM-50,

b)      wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe:

-       PZM-50,

c)      betonowanie płyt przejściowych:

-       PP-26a, PP-26b, PP-26c, PP-26d, PP-27, PP-28a, PP-28b, PZM-50, PZM-62, PZM-63, PZM-64, PZM-66,

d)      betonowanie płyty zespalającej:

-       PZM-50, PZM-67,

e)      montaż zbrojenia i betonowanie części monolitycznej przepustu:

-       PZM-50,

f)       wykonanie izolacji powłokowej:

-       PP-26a, PP-26b, PP-26c, PP-26d, PP-27, PP-28a, PP-28b, PZM-50, PZM-62, PZM-63, PZM-64, PZM-66, PZM-67,

g)      zasypki obiektów:

-       PP-14a, PP-14b, PP-15a, PP-15b, PP-28c, PP-29a, PP-29b, PZM-46, PZM-47, PZM-48, PZM-49, PZM-50, PZM-66,

 

WD-297

a)      betonowanie oczepu i ścianki zaplecznej podpory E,

b)      betonowanie ciosów podłożyskowych podpór w osiach A i E,

c)      montaż łożysk,

d)      montaż zbrojenia poprzecznic w osiach A, B, C, D, E,

e)      betonowanie poprzecznic w osiach A, B, C, D, E,

f)       montaż belek prefabrykowanych w przęsłach A-B, B-C, C-D, D-E,

 

WA-298

a)      betonowanie ścianki zaplecznej w osi B,

b)      betonowanie ciosów w osiach A, B,

c)      montaż zbrojenia poprzecznic w osiach A, B,

d)      betonowanie poprzecznic w osiach A, B,

e)      montaż łożysk,

f)       montaż belek prefabrykowanych,

g)      wykonanie izolacji cienkiej,

h)      zasypki obiektu,

 

WD-299

a)      montaż zbrojenia ław fundamentowych i filarów w osiach A, B, C,

b)      betonowanie ław fundamentowych podpór w osiach A, B, C,

c)      betonowanie filarów podpór w osiach C (C1, C2, C3), B (B1, B2), A (A1),

d)      zasypki ław fundamentowych w osi C,

e)      wyciągnięcie ścianek szczelnych przy podporze w osi C,

 

WD-300

a)      zasypki przyczółków w osiach A, E,

b)      wyciągnięcie ścianek szczelnych przy podporze w osi C,

 

WA-301

a)      badania stanu obiektu,

b)      wiercenie i wklejanie prętów w ławy fundamentowe w osiach A, B, C, D, E, F, G, H jezdnia lewa,

c)      roboty ziemne – odkopanie ławy fundamentowej w osi A jezdnia lewa,

d)      wykonanie warstwy wyrównawczej pod ławę fundamentową w osi A,

e)      montaż zbrojenia ław fundamentowych i filarów podpór w osiach A, B, C, D, E, F, H jezdnia lewa,

f)       izolacja cienka ław fundamentowych,

g)      zasypki fundamentu w osi H jezdnia lewa,

 

PZDdz-6

a)      zasypki za przyczółkiem,

 

KP-302

a)      montaż belek prefabrykowanych,

b)      montaż zbrojenia ustroju nośnego,

c)      betonowanie poprzecznic i ustroju nośnego,

d)      montaż wpustów,

e)      montaż desek prefabrykowanych,

f)       montaż szalunku rampy strona lewa,

g)      montaż zbrojenia rampy strona lewa,

 

WA-303

a)      montaż zbrojenia poprzecznic w osiach A, B, C, D,

b)      betonowanie poprzecznic w osiach A, B, C, D,

c)      montaż belek prefabrykowanych,

d)      wykonanie izolacji cienkiej,

e)      zasypki obiektu,

f)       wykonanie drenażu za przyczółkiem,

 

WD-304

a)      izolacja powłokowa podpór,

b)      zasypywanie podpór,

c)      przygotowanie podłoża pod rusztowania,

d)      montaż rusztowań i deskowań pod ustrój nośny,

 

MA-305

a)      montaż zbrojenia fundamentu w osi D,

b)      betonowanie fundamentu w osi D,

c)      montaż zbrojenia przyczółków,

d)      betonowanie przyczółków,

e)      montaż zbrojenia słupów podpór pośrednich,

f)       betonowanie słupów podpór pośrednich,

g)      montaż łożysk,

h)      zasypki fundamentów,

 

WD-306

a)      montaż zbrojenia ustroju nośnego,

b)      betonowanie ustroju nośnego,

 

WA-307

a)      montaż zbrojenia przyczółków w osiach A i B,

b)      betonowanie przyczółków w osiach A i B,

c)      montaż łożysk,

d)      montaż zbrojenia poprzecznic,

e)      beton I-go etapu poprzecznic,

f)       izolacja powłokowa podpór,

g)      zasypki za korpusami,

 

WD-308

a)      zasypki za korpusami,

b)      wykonanie skarp i stożków,

c)      montaż zbrojenia oczepów podpór skrajnych,

d)      betonowanie oczepów podpór skrajnych,

e)      montaż zbrojenia I-go etapu poprzecznic,

f)       betonowanie poprzecznic,

 

WA-309

a)      montaż zbrojenia ramy,

b)      betonowanie ramy,

c)      izolacje fundamentów,

d)      zasypki fundamentów,

 

WD-310

a)      montaż zbrojenia oczepu w osi E,

b)      betonowanie oczepu w osi E,

c)      montaż łożysk,

d)      montaż zbrojenia poprzecznic skrajnych,

e)      betonowanie poprzecznic skrajnych,

f)       montaż belek strunobetonowych T18,

g)      montaż belek strunobetonowych T24,

h)      montaż belek strunobetonowych T27,

 

PZDdz-4

a)      betonowanie ścianki zaplecznej w osi B,

b)      montaż łożysk elastomerowych,

c)      montaż zbrojenia poprzecznic skrajnych,

d)      betonowanie poprzecznic skrajnych,

e)      montaż belek strunobetonowych T21,

f)       izolacja powłokowa korpusów,

g)      zasypki za korpusami,

 

MA-311

a)      montaż zbrojenia podpór w osiach A, B,

b)      odwadnianie wykopu,

c)      betonowanie podpór ramy w osiach A, B,

d)      demontaż ścianek szczelnych przy rzece,

e)      wykonanie izolacji i zasypki podpór,

 

PZDg-2

a)      betonowanie słupów w osiach B, C,

b)      zasypki ław fundamentowych w osiach C, B,

c)      zasypki za przyczółkiem w osi E,

d)      betonowanie ciosów podłożyskowych w osi B,

e)      betonowanie poprzecznicy w osi  E,

f)       izolacja powłokowa i folia kubełkowa za przyczółkiem w osi E,

 

WD-312

a)      wykonanie izolacji podpór,

b)      zasypki ław fundamentowych,

c)      zasypki za przyczółkami w osiach A i E,

d)      demontaż ścianek szczelnych z pasa rozdziału,

 

PZSd-2

a)      wykonywanie zasypek za przyczółkami w osiach A, B,

b)      betonowanie płyt najazdowych w osiach A, B,

c)      izolacje powłokowe płyt najazdowych,

 

WA-313

a)      prace przy odwodnieniu obiektu,

b)      izolacje powłokowe ław fundamentowych,

c)      montaż zbrojenia korpusów,

d)      zasypki ław fundamentowych,

 

MA-314

a)      prace przy odwodnieniu obiektu,

b)      zasypki ław fundamentowych,

c)      betonowanie słupów w osiach B, C,

d)      betonowanie korpusu w osiach A, E,

e)      montaż łożysk,

f)       demontaż ścianek przy rzece,

 

WD-315

a)      zasypki za przyczółkami oraz stożki nasypowe w osiach A, E,

b)      demontaż ścianek szczelnych w pasie rozdziału,

c)      betonowanie oczepu w osiach A, E,

d)      profilowanie stożków w osiach A, E,

e)      montaż zbrojenia oczepu w osiach A, E,

f)       montaż łożysk,

g)      izolacje cienkie oczepów,

WD-316

a)      zasypki ław fundamentowych w osi C i za przyczółkami w osiach A, E,

b)      demontaż ścianek szczelnych w pasie rozdziału,

c)      profilowanie stożków,

d)      betonowanie oczepu w osi A.

 

3.     Roboty branżowe

 

W miesiącu lipcu 2020 r. zrealizowano następujące roboty branżowe:

 

a)      kontynuacja prac związanych z usuwaniem kolizji elektroenergetycznych średniego napięcia:

- SN9, SN20,

b)      kontynuacja prac związanych z usuwaniem kolizji wodociągowych:

- wR”, wS, wU, wY, wAA, wAC,

c)      kontynuacja prac związanych z drenażami:

- budowa drenaży mBA, mBB, mBG,

d)      kontynuacja rozbiórki kanalizacji deszczowej,

e)      budowa przykanalików, wpustów,

f)       kontynuacja usuwania kolizji teletechnicznych:

- kolizje nr 6, 7, 11,

g)      budowa zbiorników retencyjnych:

- wykopy do docelowej rzędnej pod budowę zbiorników retencyjnych,

- umocowanie dna i skarp matą bentonitową,

- umocnienie dna podsypką piaskową,

- umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi wypełnionymi kruszywem,

h)      przebudowa rurociągu paliwowego PERN:

- usuwanie kolizji nr 1,

- usuwanie kolizji teletechnicznej nr 3.