POSTĘP ROBÓT
 

 

KWIECIEŃ 2021

 

ROBOTY DROGOWE

W kwietniu 2021 r. zrealizowano nw. roboty drogowe:

1)      wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-       trasa główna strona lewa, km:

370+000 – 370+300,

371+400 – 371+550,

-       DW 484, km:

0+200 – 0+300

-       droga gminna przy obiekcie mostowym WD-312,

2)      wykonanie nasypów (bez objętości GWN):

-       droga gminna przy obiekcie mostowym WD-299,

-       droga gminna przy obiekcie mostowym WD-300,

-       trasa główna strona prawa, km:

373+000 – 374+200,

375+610 – 375+975,

-       trasa główna strona lewa, km:

361+850 – 362+200,

371+200 – 371+600,

374+300 – 375+700,

3)      wykonanie górnej warstwy nasypu:

-       droga gminna przy obiekcie mostowym WD-312,

4)      wykonanie zasypek pasa dzielącego i poboczy:

5)      humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów i poboczy, km:

-       trasa główna strona lewa, km:

351+800 – 353+300,

375+900 – 358+100,

6)      wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem:

-       droga gminna przy obiekcie mostowym WD-312,

7)      wykonanie podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10:

-       trasa główna strona lewa, km:

360+000 – 360+400,

361+000 – 361+360,

361+560 – 361+995,

362+090 – 362+530,

8)      ułożenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5) grubości 20 cm:

-       droga gminna przy obiekcie mostowym WD-312,

9)      wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 trasa główna jezdnia lewa:

-       gr. 24 cm, km:

357+455 – 357+710,

358+355 – 358+690,

364+240 – 364+735,

375+790 – 375+830,

-       gr. 5 cm, km:

357+455 – 357+710,

358+355 – 358+690,

364+240 – 366+060,

357+790 – 357+830,

10)    utrwalenie powierzchniowe nawierzchni z betonu trasa główna jezdnia lewa, km:

364+240 – 366+560,

11)    oczyszczenie i skropienie podbudowy bitumicznej:

-       DW 484 km 000+693 – 001+060,

-       Doga gminna przy obiekcie mostowym WD-297,

12)    wykonanie nawierzchni z AC 16 W KR5-6, w-wa wiążąca grubości 8 cm:

-       DW 484, km:

000+000 – 000+310,

000+693 – 001+060,

13)    Wykonanie nawierzchni z SMA:

-       DW 484, km:

000+310 – 000+603,

000+694 – 0000+950,

14)    ekrany akustyczne:

-       montaż słupów stalowych: EL09B, EL011B, EL017C, EL07F, EL018A, EL018B, EPO04L,

-       montaż paneli pochłaniających: EL07B, EL07C,

-       wykonanie pali fundamentowych: EL019C,

15)    układanie krawężników betonowych 20×30 cm:

-       droga gminna przy obiekcie mostowym WD-312,

16)    układanie obrzeży betonowych 8×30 cm:

-       droga gminna przy obiekcie mostowym WD-312,

17)    wykonanie nawierzchni z kostki betonowej:

-       droga gminna przy obiekcie mostowym WD-312,

-       trasa główna jezdnia lewa, km:

358+199 – 358+250,

18)    montaż barier ochronnych:

-       trasa główna jezdnia lewa, km:

351+800 – 351+900,

355+746 – 356+129,

356+171 – 356+543,

356+617 – 356+782,

356+782 – 356+822,

356+822 – 357+012,

357+120 – 357+400,

 

 

ROBOTY MOSTOWE

W kwietniu 2021 r. zrealizowano nw. roboty mostowe:

PRZEPUSTY SKRZYNKOWE:

a)   wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – przepusty PP-14a, PP-14b, PZM-46, PZM-47, PZM-48,

b)   betonowanie ławy pod przepust - PP-14a, PP-14b, PZM-46, PZM-47, PZM-57, PZM-58,

c)    montaż prefabrykatów skrzynkowych - przepusty PP-14a, PP-14b, PZM-46, PZM-47, PZM-57, PZM-58

d)   montaż zbrojenia płyty zespalającej - przepusty PP-14a, PP-14b, PZM-46, PZM-47,

e)   betonowanie płyty zespalającej - przepusty PP-14a, PP-14b,

f)    zasypanie wykopów z zagęszczeniem - PP-14a, PP-14b, PZM-46, PZM-47,

WD-297:

a)      wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej na płycie ustroju niosącego,

b)   wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego,

WA-298:

a)      montaż łożysk,

b)   montaż zbrojenia poprzecznic,

c)    betonowanie poprzecznic,

d)   wykonanie zasypek za przyczółkami,

WD-299:

a)      montaż dylatacji modułowej i betonowanie nisz dylatacyjnych,

b)   wykonanie zasypek za przyczółkami,

WD-300:

a)      wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej na płycie ustroju niosącego,

b)      montaż krawężników na ustroju niosącym,

c)      montaż desek gzymsowych,

d)      montaż zbrojenia kap chodnikowych,

e)      betonowanie kap chodnikowych,

WA-301:

a)      wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej na płycie ustroju niosącego,

b)      wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego,

c)      wykonanie warstwy ścieralnej z SMA,

d)      montaż kolektora odwadniającego,

e)      montaż ekranów akustycznych,

f)       wykonanie nawierzchni chodników,

g)      montaż barier energochłonnych,

PZDdz-6:

a)      montaż kolektora odwadniającego,

b)   wykonanie warstwy ścieralnej z SMA,

c)    montaż ekranów akustycznych,

d)   ułożenie krawężników zanikających na dojazdach,

KP-302:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie – obiekt oddany do użytkowania,

WA-303:

a)      ułożenie krawężników zanikających na dojazdach,

WD-304:

a)   montaż kolektora odwadniającego,

b)   wykonanie umocnienia poziomego stożków z kostki brukowej,

c)    wykonanie warstwy ścieralnej z SMA,

MA-305:

a)   wykonanie schodów skarpowych,

b)   montaż balustrad schodów skarpowych,

WD-306:

a)   ułożenie betonu podkładowego kap chodnikowych na skrzydłach,

b)   montaż zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach,

c)    montaż desek gzymsowych na skrzydłach,

d)   betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach,

WA-307:

a)    wykonanie schodów skarpowych,

b)    montaż balustrad schodów skarpowych,

WD-308:

a)   wykonanie schodów skarpowych,

WA-309:

a)      wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej na płycie ustroju niosącego,

b)      wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego,

c)      montaż kolektorów odwaniających,

d)      montaż balustrad schodów skarpowych,

WD-310:

a)   wykonanie schodów skarpowych,

PZDdz-4:

a)   wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej na płycie ustroju niosącego,

b)   wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego,

c)    montaż balustrad schodów skarpowych,

d)   montaż kolektorów odwaniających,

MA-311:

a)      wykonanie schodów skarpowych,

b)      montaż kolektora odwadniającego,

PZDg-2:

a)      wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej na płycie ustroju niosącego,

b)      montaż elementów gzymsowych prefabrykowanych,

c)      wykonanie zasypek za przyczółkami,

WD-312:

a)      betonowanie kap chodnikowych na dojazdach,

b)      montaż krawężników zanikających,

c)      wykonanie podwaliny na stożku A,

d)      wykonanie schodów skarpowych,

PZSd-2:

a)      montaż kolektora odwadniającego,

b)      wykonanie schodów skarpowych,

WA-313:

a)      betonowanie ław pod umocnienie stożków,

b)      montaż kolektora odwadniającego,

c)      wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej na płycie ustroju niosącego,

MA-314:

a)      montaż kolektora odwadniającego,

WD-315:

a)      wykonanie warstwy ścieralnej z SMA,

b)      wykonanie próbnego obciążenia obiektu,

c)      montaż kolektora odwadniającego,

d)      umocnienie skarp stożków za pomocą płyt ażurowych pod obiektem,

e)      montaż balustrad na schodach skarpowych

f)       wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych.

WD-316:

a)      montaż prefabrykowanych desek gzymsowych,

b)      montaż zbrojenia kap chodnikowych zewnętrznych,

c)      betonowanie kap chodnikowych zewnętrznych,

d)      umocnienie skarp stożków za pomocą płyt ażurowych,

 

ROBOTY BRANŻOWE

W kwietniu 2021 r. zrealizowano nw. roboty branżowe:

a)      budowa oświetlenia:

- montaż kabli oświetleniowych,

- montaż fundamentów,

b)      budowa zbiorników retencyjnych:

- wykopy do docelowej rzędnej pod zbiorniki retencyjne,

- umocnienie dna i skarp matą bentonitową,

- umocnienie dna i skarp geowłókniną,

- umocnienie dna i skarp żwirem,

- umocnienie dna podsypką piaskową,

- umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi wypełnionymi kruszywem,

- wykonanie kanałów hydrotechnicznych dla zbiorników: S-B-02, Sr-B-38,

- montaż wylotów,

- montaż włazów,

c)      kanalizacja deszczowa:

- montaż studni: DN 1200, DN 1500,

- układanie rur: PP DN 200, DN 300, DN 400, DN 500,

- montaż osadników,

- montaż wpustów,

d)      roboty melioracyjne:

- prace konserwacyjne na rowach: RM-10, RM-10b, RM 14, RM-16, RM 18b, RM 19, RM 20, RM 23.