POSTĘP ROBÓT
 
 

Styczeń 2020

 

* Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego  wlicza się Koszty Ogólne

 

Roboty drogowe
• usunięcie drzew, karp i krzewów
• wywiezienie usuniętych drzew, karp i krzewów
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
• rozebranie barier ochronnych
• rozebranie istniejącej nawierzchni dróg gruntowych utwardzonych
• rozebranie obrzeży betonowych na ławie betonowej
• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
• wykonanie nasypów (bez objętości warstwy GWN)
• wymiana gruntów organicznych i słabonośnych
• stabilizacja gruntów spoistych spoiwem hydraulicznym w podstawie nasypu
• frezowanie nawierzchni asfaltowej


Roboty mostowe

Przepusty skrzynkowe
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z zabezpieczeniem
ułożenie betonu B10 (C8/10)
transport i ułożenie prefabrykatów części przelotowej 50x450
transport i ułożenie prefabrykatów części przelotowej 100x450
transport i ułożenie prefabrykatów części przelotowej 150x450
wykonanie izolacji cienkiej wykonanej na zimno
wykonanie izolacji grubej w papy zgrzewalnej
MA-305 (PZDzdz3)
rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych i murowanych
WD-306
wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych wraz z zabezpieczeniem
zbrojenie stalą klasy AIIIN
ułożenie betonu B10 (8/10) na gruncie
beton fundamentów B35 (C30/37)
WA-313
rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych i murowanych

Roboty branżowe

usuwanie kolizji elektroenergetycznych niskiego napięcia – 14nN, 15nN, 19nN, 24nN, 28nN,
usuwanie kolizji średniego napięcia – SN7, SN8, SN9, SN10, SN20,
usuwanie kolizji wodno-kanalizacyjnych – wŚ, wZ.